งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานการวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานการวิจัย
บทที่ 13 การเขียนรายงานการวิจัย BC428:Research in Business Computer

2 ส่วนประกอบของรายงานการวิจัย
ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง ส่วนประกอบตอนท้าย BC428:Research in Business Computer

3 กำหนดกระดาษ Page setup กำหนดดังนี้ top, bottom,right 1 นิ้ว
left 1.25 นิ้ว Font เป็น Angsana New ขนาดตัวอักษรปกติ size 16 หัวเรื่องใหญ่ size 20 (bold) หัวเรื่องเล็ก size 18 (bold) BC428:Research in Business Computer

4 ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนประกอบเนื้อหา ส่วนประกอบตอนท้าย
ปกหน้า กระดาษเปล่า ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติย่อผู้วิจัย ปกหลัง BC428:Research in Business Computer

5 ส่วนประกอบตอนต้น รายงานการวิจัย เรื่อง ชื่อเรื่องภาษาไทย
ปกหน้า หรือ ปกนอก มีข้อความต่าง ๆ ดังนี้ รายงานการวิจัย เรื่อง ชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ชื่อผู้วิจัย แหล่งที่มาของงานวิจัย เดือน และปี BC428:Research in Business Computer

6 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับปริมาณและประสิทธิภาพ
รายงานการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับปริมาณและประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสอน : กรณีศึกษาคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ The Relationship between Attitudes, Quantity and Efficiency of Using Information Technology for Enhancing Instruction : A Case Study of Faculty Members at Bangkok University. นางสาว บุษรา ประกอบธรรม นางสาวระวีวรรณ โป๊ฟ้า งานวิจัยนี้ได้รับเงินทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี พ.ศ.2548 BC428:Research in Business Computer

7 หน้าปกที่ต้องส่ง รายงานการวิจัย เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับปริมาณและประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสอน The Relationship between Attitudes, Quantity and Efficiency of Using Information Technology for Enhancing Instruction เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษรา ประกอบธรรม โดย นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ รหัสนักศึกษา นางสาวอุษามณี ไวทยานนท์ รหัสนักศึกษา Section 7111 งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2551 หน้าปกที่ต้องส่ง BC428:Research in Business Computer

8 2. ปกในภาษาไทย 3. ปกในภาษาอังกฤษ
ทั้ง 2 ปก มีเนื้อหาเหมือนกัน แต่ต่างกันที่ภาษา BC428:Research in Business Computer

9 หน้าปกในภาษาไทย ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับปริมาณและประสิทธิภาพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสอน เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษรา ประกอบธรรม โดย นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ รหัสนักศึกษา นางสาวอุษามณี ไวทยานนท์ รหัสนักศึกษา Section 7111 งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2551 หน้าปกในภาษาไทย BC428:Research in Business Computer

10 The Relationship between Attitudes, Quantity and
Efficiency of Using Information Technology for Enhancing Instruction Summited to Asst.Prof.Bootsara Prakobtham By Mr.Ratapoom Kongtosub Student ID Miss Usamanee Vitayanon Student ID Section 7111 This research submitted in partial fulfillment of Research in Business Computer Business Computer Major, Business Administration School in Bangkok University 2008 หน้าปกในภาษาอังกฤษ BC428:Research in Business Computer

11 4.บทคัดย่อภาษาไทย จะต้องมีส่วนประกอบหลัก 4 ส่วนคือ
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอแนะ BC428:Research in Business Computer

12 แบบฟอร์มการเขียนบทคัดย่อภาษาไทย
ชื่อเรื่อง …………………… ชื่อผู้วิจัย เนื้อหาของบทคัดย่อ BC428:Research in Business Computer

13 5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ เป็นการแปล บทคัดย่อภาษาไทย
(งานที่จะส่งไม่มีส่วนนี้ได้) BC428:Research in Business Computer

14 6. กิตติกรรมประกาศ เป็นการแสดงความขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ
ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม ขอบคุณผู้ที่แนะนำหรือให้คำปรึกษาทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ขอบคุณผู้ที่ตอบแบบสอบถาม BC428:Research in Business Computer

15 แบบฟอร์มการเขียนกิตติกรรมประกาศ
เนื้อหา ……………………………………………………………………………………………… ชื่อผู้วิจัย วัน เดือน ปี พ.ศ. BC428:Research in Business Computer

16 7. สารบัญ สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ
BC428:Research in Business Computer

17 ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา
หน้า บทคัดย่อภาษาไทย ก กิตติกรรมประกาศ ค สารบัญ ง สารบัญตาราง ฉ สารบัญภาพ ญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง . . บรรณานุกรม ภาคผนวก ตัวอย่างแบบสอบถาม ประวัติย่อผู้วิจัย BC428:Research in Business Computer

18 สารบัญตาราง ตารางที่ หน้า 1-1 จำนวนประชากร 3
ตารางที่ หน้า 1-1 จำนวนประชากร 1-2 กราฟปริมาณการใช้ไอที 3-1 จำนวนร้อยละของผู้ตอบแบสอบถาม 25 3-2 ………………………… 3-3 ………………………… . BC428:Research in Business Computer

19 สารบัญภาพ ภาพที่ หน้า 1-1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 5
ภาพที่ หน้า 1-1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 5 2-1 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 18 3-1 ………………………… 3-2 ………………………… 3-3 ………………………… . BC428:Research in Business Computer

20 ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง
บทที่ 1 บทนำ จะต้องประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1.3 สมมติฐานการวิจัย 1.4 ขอบเขตของการวิจัย 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.6 นิยามศัพท์ 1.7 นิยามปฏิบัติการ BC428:Research in Business Computer

21 2. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จะต้องมีส่วนประกอบในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่วิจัย 2.2 ทฤษฎีที่รองรับ หรือกรอบความคิดทางทฤษฎี 2.3 ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย BC428:Research in Business Computer

22 3. บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย
จะต้องมีส่วนประกอบในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 3.1 รูปแบบการวิจัย 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กล่าวถึง - ขั้นตอนในการสุ่มตัวอย่าง - กลุ่มตัวอย่างพร้อมอธิบายเหตุผลในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง - ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง พร้อมวิธีการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง - จำนวนชุดของแบบสอบถามที่แจกทั้งหมด - จำนวนชุดของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน - ค่าร้อยละของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนจากผู้ตอบแบบสอบถาม 3.3 ขั้นตอนดำเนินงานวิจัย กล่าวถึง - ที่มาของการเกิดปัญหาสำหรับงานวิจัยนี้ - ลักษณะการศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ว่าได้ศึกษาในเรื่องใด หรือหัวข้อใดมาบ้าง - จำนวนข้อคำถามในแต่ละเรื่องที่ใช้ในแบบสอบถาม - การตรวจสอบคุณภาพ 1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) 2) การหาค่าความเชื่อมั่น(Reliability) BC428:Research in Business Computer

23 3. บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย (ต่อ)
3.4 เครื่องมือการวิจัย - ส่วนต่าง ๆ ของแบบสอบถาม - รายละเอียดของข้อคำถามในแต่ละส่วน 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล - ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล - ใครเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล - เก็บรวบรวมข้อมูลจากที่ใดบ้าง 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล - โปรแกรมที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล - ค่าสถิติต่าง ๆ ที่จะใช้ในการวิเคราะห์ เช่น 1) การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรทั้งหมด 2) การวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปร โดยใช้วิธีการการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากร(t-test) 3) การวิเคราะห์ความแปรปรวน(ANOVA) 4) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน(Pearson Correlation) ฯลฯ BC428:Research in Business Computer

24 4) บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4) บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอผลการวิเคราะห์ ตามสถิติต่าง ๆ ที่นำเสนอไว้ในหัวข้อ 3.6 ใช้การวิเคราะห์ตั้งแต่ บทที่ 7 – 12 ประกอบ BC428:Research in Business Computer

25 5. บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ
5. บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ เป็นผลสรุปที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบทที่ 3 และ 4 มาประกอบ โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 5.1 สรุปการดำเนินงานวิจัย - วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัย - ขอบเขตการศึกษาของงานวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการวิจัย จะเขียนอธิบายในแต่ละส่วนของแบบสอบถามที่ใช้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล และช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 5.2 สรุปผลการวิจัย - ผลสรุปจากการวิเคราะห์ในบทที่ 4 5.3 อภิปรายผล - กล่าวถึงผลการวิเคราะห์ของงานวิจัย ที่มีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับงานวิจัยของคนอื่น (หัวข้อนี้ไม่ต้องทำส่ง) 5.4 ข้อเสนอแนะ แบ่งการเสนอแนะเป็น 2 เรื่อง - ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลของงานวิจัยที่ทำ - ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป BC428:Research in Business Computer

26 ส่วนประกอบตอนท้าย ส่วนประกอบตอนท้ายของรายงานการวิจัย จะประกอบด้วย บรรณานุกรม รูปแบบการเขียน(APA Style) บรรณานุกรมหนังสือ ชื่อผู้แต่ง.^^(ปีที่พิมพ์).^^ชื่อเรื่อง.^^ครั้งที่พิมพ์.^^สถานที่พิมพ์:^สำนักพิมพ์. บรรณานุกรมวารสาร ชื่อผู้แต่ง.^^(เดือน ปี).^^ชื่อบทความ.^^ชื่อวารสาร,^ปีที่ (ฉบับที่),^หน้า. บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้เขียน.^^(ปีที่พิมพ์).^^ชื่อวิทยานิพนธ์.^^ระดับวิทยานิพนธ์^มหาวิทยาลัย. บรรณานุกรมอินเทอร์เน็ต ชื่อผู้แต่ง.^^(วัน เดือน ปี).^^ชื่อบทความ.^^สืบค้น วัน เดือน ปีที่ค้น,^จาก URL. กรณีที่แต่ละบรรณานุกรมยาวเกิน 2 บรรทัด ในบรรทัดที่ 2 จะย่อหน้าเข้าไป 7 เคาะ BC428:Research in Business Computer

27 2. ภาคผนวก มีส่วนประกอบเช่น
2. ภาคผนวก มีส่วนประกอบเช่น แบบสอบถาม คู่มือลงรหัส การทดสอบอย่างอื่นเพิ่มเติม(ถ้ามี) 3.ประวัติย่อผู้วิจัย ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ภูมิลำเนา วุฒิการศึกษา ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลงานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย BC428:Research in Business Computer

28 สิ่งที่ต้องส่งวัน present งาน
รายงานฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม แบบสอบถามที่ได้ไปเก็บรวมรวมข้อมูล Pretest 30 ชุด แบบสอบถามที่เก็บจริง 200 ชุด แผ่น CD ที่ใส่รายละเอียดดังนี้ Pretest data Data ที่เก็บจริง ผลรันจาก spss ทั้งหมด ไฟล์รายงานที่ทำทั้งหมด ไฟล์ presentation BC428:Research in Business Computer

29 ลองดูตัวอย่างเล่มงานวิจัยของคนอื่น
BC428:Research in Business Computer


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google