งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “มหาวิทยาลัยบูรพา 2554”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมวิชาการระดับชาติ “มหาวิทยาลัยบูรพา 2554”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมวิชาการระดับชาติ “มหาวิทยาลัยบูรพา 2554”
7 กรกฎาคม 2554

2 ประเด็นที่ได้จากการศึกษาดูงาน
รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ การบรรยายงานวิจัย

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ผู้นำเสนองานวิจัย ผู้วิพากษ์งานวิจัย รูปแบบการนำเสนองาน เวลา 15 นาทีในการนำเสนอ เวลา 5 นาทีในการถาม-ตอบ

13 งานวิจัย : อิทธิพลของคุณค่าการรับรู้ต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการตรวจรักษาในคลินิกพิเศษเฉพาะทาง นอกเวลาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล งานวิจัย :

14 ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ “มหาวิทยาลัยบูรพา 2554”


ดาวน์โหลด ppt การประชุมวิชาการระดับชาติ “มหาวิทยาลัยบูรพา 2554”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google