งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับโครงสร้างการจัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับโครงสร้างการจัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับโครงสร้างการจัด
และอัตรากำลังพล ในส่วนต่างๆ

2 ผนวก ก (ร่าง) ผังโครงสร้างการจัดปี ๒๕๕๕ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
๖๓,๒๔๗ ( - ๑,๐๒๕ ) หน่วยในอัตรา ขึ้นควบคุมทางยุทธการ ที่ปรึกษา ๕๐ ส่วนบังคับบัญชา ๒๑๐ บค. ๑๕๒ นผ. ๒๘๐ บป. ๑๓๗ มศ. ๒๒๘ ปช. ๓๐ ปส. ๔๘ ขว. ๔๙ กอ.รมน.จว.ย.ล. ๒,๑๕๕ กอ.รมน.จว.ป.น. ๒,๒๘๓ กอ.รมน.จว.น.ธ. ๒,๘๒๕ กอ.รมน.จว.ส.ข. ๗๑๕ ร้อย.อส.รถไฟ ๒๖๐ ฝ่ายพลเรือน ๘,๒๓๘ กกล.ตร.จชต. ๑๖,๖๓๘ สสส. ๓๘๖ สฝร. ๑๕๘ สปพ. ๓๖๘ อกส. ๒๘๘ กกล.ตร.ย.ล. ๓,๐๔๐ กกล.ตร.ป.น. ๓,๑๕๑ กกล.ตร.ส.ข.(๔อ.) ๑,๐๒๘ ตชด.จชต. ๔,๐๗๔ กกล.ตร.น.ธ. ๓,๔๗๒ ตร.จชต. ๔๒๘ ศนต.จชต. ๒๓๐ ปปง. ๑๕ ศขก.จชต. ๘๖๖ ศูนย์สันติสุข ๘๕๐ ช.จชต. ๓๔๐ ศปพร. ๒๐๑ สนภ.๔ สน. ๕๕๐ ศบชต. ๔๑ ส่วนการพัฒนา ๑,๗๓๓ กกล.ทหาร ๓๓,๗๓๘ กกล.ทอ.ฉก.๙ ๓๙๔ ทรภ.๒ สน. ๓๒๓ กำลังตามสถานการณ์ ๘๒๖ ฉก.ยะลา ๓,๔๑๕ ฉก.ปัตตานี ๒,๔๙๓ ฉก.นราธิวาส ๓,๘๙๕ ฉก.สงขลา ๓๔๐ ฉก.นย.ทร. ๒,๗๕๗ ฉก.พล.ร.๑๕ ๒,๔๒๖ กกล.ทพ.จชต. ๑๔,๕๔๒ ฉก.ทพ. ๑๓,๘๐๗ บก.กกล.ทพ.จชต. ๖๔ มว.ทพ.หญิง ๖๗๑ ฉก.อโณทัย ๑,๕๕๑ ชุด.ช.ตรวจค้น ๕๑ ๒๗ ศกบ.อโณทัย ๒๒๒ บทบ.อโณทัย ๑๖๖ ร้อย.สห.สนาม ๖๙ มว.สท.อโณทัย ๑๕๘ ทลร.อโณทัย ๑๕๔ บก.ฉก.อโณทัย ๖๗ ร้อย.ร.อโณทัย ๕๐๑ ร้อย.ลว.ไกล ๕๑ ๖๔ ชฝอ. ๘๕ ฉก.นย.ภต. ๖๐๑ ชุด ขส.ซบร.บ.ทบ. ๓๘

3 ส่วนกองอำนวยการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ๖๓,๒๔๗ ( - ๑,๐๒๕ ) ที่ปรึกษา ๕๐
หน่วยในอัตรา ขึ้นควบคุมทางยุทธการ ที่ปรึกษา ๕๐ ส่วนบังคับบัญชา ๒๑๐ บค. ๑๕๒ นผ. ๒๘๐ บป. ๑๓๗ มศ. ๒๒๘ ปช. ๓๐ ปส. ๔๘ ขว. ๔๙ กอ.รมน.จว.ย.ล. ๒,๑๕๕ กอ.รมน.จว.ป.น. ๒,๒๘๓ กอ.รมน.จว.น.ธ. ๒,๘๒๕ กอ.รมน.จว.ส.ข. ๗๑๕ ร้อย.อส.รถไฟ ๒๖๐ ฝ่ายพลเรือน ๘,๒๓๘ กกล.ตร.จชต. ๑๖,๖๓๘ สสส. ๓๘๖ สฝร. ๑๕๘ สปพ. ๓๖๘ อกส. ๒๘๘ กกล.ตร.ย.ล. ๓,๐๔๐ กกล.ตร.ป.น. ๓,๑๕๑ กกล.ตร.ส.ข.(๔อ.) ๑,๐๒๘ ตชด.จชต. ๔,๐๗๔ กกล.ตร.น.ธ. ๓,๔๗๒ ตร.จชต. ๔๒๘ ศนต.จชต. ๒๓๐ ปปง. ๑๕ ศขก.จชต. ๘๖๖ ศูนย์สันติสุข ๘๕๐ ช.จชต. ๓๔๐ ศปพร. ๒๐๑ สนภ.๔ สน. ๕๕๐ ศบชต. ๔๑ ส่วนการพัฒนา ๑,๗๓๓ กกล.ทหาร ๓๓,๗๓๘ กกล.ทอ.ฉก.๙ ๓๙๔ ทรภ.๒ สน. ๓๒๓ กำลังตามสถานการณ์ ๘๒๖ ฉก.ยะลา ๓,๔๑๕ ฉก.ปัตตานี ๒,๔๙๓ ฉก.นราธิวาส ๓,๘๙๕ ฉก.สงขลา ๓๔๐ ฉก.นย.ทร. ๒,๗๕๗ ฉก.พล.ร.๑๕ ๒,๔๒๖ กกล.ทพ.จชต. ๑๔,๕๔๒ ฉก.ทพ. ๑๓,๘๐๗ บก.กกล.ทพ.จชต. ๖๔ มว.ทพ.หญิง ๖๗๑ ฉก.อโณทัย ๑,๕๕๑ ชุด.ช.ตรวจค้น ๕๑ ๒๗ ศกบ.อโณทัย ๒๒๒ บทบ.อโณทัย ๑๖๖ ร้อย.สห.สนาม ๖๙ มว.สท.อโณทัย ๑๕๘ ทลร.อโณทัย ๑๕๔ บก.ฉก.อโณทัย ๖๗ ร้อย.ร.อโณทัย ๕๐๑ ร้อย.ลว.ไกล ๕๑ ๖๔ ชฝอ. ๘๕ ฉก.นย.ภต. ๖๐๑ ชุด ขส.ซบร.บ.ทบ. ๓๘

4 ศขก.จชต. (๘๖๖) หน่วยในอัตรา หน่วยหน่วยขึ้นควบคุม ทางยุทธการ
ศขก.จชต (๘๖๖) ขกท.สน.จชต. (๓๓๙) หน่วยประสานงาน ด้านการข่าว ๙ หน่วย หน่วยข่าว ส่วนกลาง ในพื้นที่ จชต. (๒๔๐) กธก./ สน.ศขก.จชต. (๒๐) ผงป./ กง.ศขก.จชต. (๑๑) กนผ.ศขก.จชต. (๑๖) ศขม.ศขก.จชต. (๑๘) ส่วนกลุ่มงานบริหาร ทั่วไป (๖๕) สำนักงาน ผู้บังคับบัญชา (๑๗) สำนักงานที่ปรึกษา (๕) ศตก.ศขก.จชต. (๘๐) ส่วนบังคับบัญชา (๒๒) กองคณะทำงาน พิเศษ (๖๕) แผนกรวบรวมและกระจายข่าวสาร/ข่าวกรอง (๔) แผนกข่าวกรองการ แจ้งเตือน (๕) แผนกงาน ยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหา จชต. (๕) แผนกวิเคราะห์และผลิต ข่าวกรอง (๙) กองรวบรวมข่าวสาร และผลิต ข่าวกรอง (๕๕) แผนกบริหารและ สนับสนุน (๖) แผนกติดตามสถานการณ์และตรวจสอบความเคลื่อนไหว (๗) แผนกทำเนียบกำลัง รบ (๕) แผนกสรุป สถานการณ์ ตามห้วงระยะเวลา (๕) แผนกสถิติข้อมูลและ ระบบวิเคราะห์ (๕) แผนกต่อต้านข่าว กรอง (๔) หน่วยในอัตรา หน่วยหน่วยขึ้นควบคุม ทางยุทธการ หน่วยประสานงานด้าน การข่าว

5 โครงสร้างระบบปฏิบัติการข่าวสนับสนุนหน่วยระดับต่างๆ ใน จชต.
หน่วยกำลังพลรบ/ปฏิบัติ หน่วยข่าว กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ขว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ศขก.จชต. ขกท.สน.จชต. คณะทำงานพิเศษ ฉก.พล.ร.๑๕ ฉก.จังหวัด สธ.๒ หน่วยแยก ขกท.พล.ร.๑๕ ชุดซักถาม MINI UAV ชฝต. ชปข.สนต.ฉก.พัน.ร. ขกส. ฉก.หมายเลข ๒ ตัว ฉก.พัน.ร/ฉก.ทพ. ฝอ.๒ ชปข.สนต.ฉก.พัน.ร.

6 หน่วยแยก ขกท.พล.ร.๑๕ สนต.ฉก.จังหวัด ชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษ
สายการรายงานข่าว ศปป.๕, กอ.รมน., ศปก.ทบ. กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ศขก.จชต. หน่วยต้นสังกัด ขกท.สน.จชต. ฉก.พล.ร.๑๕ ฉก.จังหวัด กกล.ทพ.จชต. หน่วยต้นสังกัด หน่วยแยก ขกท.พล.ร.๑๕ สนต.ฉก.จังหวัด ชปข., ขกส., นฝด., Mini UAV ชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษ ฉก.หมายเลข ๒ ตัว ฉก.พัน.ร./ฉก.ทพ. หมายเหตุ ๑ หขส., คำสั่ง - คำขอ ข่าวสาร - ข่าวกรอง ๒ สายการรายงาน ข่าวสาร - ข่าวกรอง ๓. หน่วยระดับตั้งแต่หน่วยแยก ขกท., ฉก.หมายเลข ๒ ตัวขึ้นไป รายงานผ่านระบบศูนย์ข้อมูลกลาง ซึ่งจะทำให้รับทราบข่าวสาร - ข่าวกรอง พร้อมกันทุกหน่วย

7 ศูนย์ข่าวกรอง จังหวัดชายแดนภาคใต้
จบบรรยายสรุป

8 สรุปอัตราเฉพาะกิจของ ศขก.จชต. ปี ๕๕
จำนวน ๘๖๖ อัตรา ลดลงจากปี ๕๔ กล่าวคือ ๙๐๒ - ๘๖๖ = ๓๖ อัตรา

9 จะนะ เมืองปัตตานี หนองจิก ยะหริ่ง ปะนาเระ เทพา โคกโพธิ์ ยะรัง สายบุรี มายอ นาทวี แม่ลาน ทุ่งยางแดง กะพ้อ ไม้แก่น สะบ้าย้อย เมืองยะลา บาเจาะ รามัน ยะหา ยี่งอ รือเสาะ กาบัง กรงปินัง เมืองนราธิวาส บันนังสตา เจาะไอร้อง ระแงะ ตากใบ ศรีสาคร ธารโต สุไหงปาดี สุไหงโก-ลก จะแนะ สุคิริน แว้ง เบตง


ดาวน์โหลด ppt การปรับโครงสร้างการจัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google