งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการปฏิบัติ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๕ ฝอ.๘ บก.อก.ภ.๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการปฏิบัติ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๕ ฝอ.๘ บก.อก.ภ.๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการปฏิบัติ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๕ ฝอ.๘ บก.อก.ภ.๗

2 ๑. วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๕ มีการประชุมภายใน ฝอ.ฯ ๘
งาน ๑ ๑. วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๕ มีการประชุมภายใน ฝอ.ฯ ๘ พ.ต.ท.หญิง กอบกาญจน์ ฯ และ ร.ต.ต.หญิง ปัณณรัตน์ ฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ และประสิทธิภาพในการปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของตำรวจภูธรภาค ๗ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล

3 งาน ๑ ๒. พ.ต.อ.พินิจ เตียงพานิช ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดการฝึก ตามโครงการประกวดการฝึกฯ ภ.๗ ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ มิ.ย.๒๕๕๕ การฝึกประจำสัปดาห์ ของ บก.อก.ภ.๗ ได้เน้นย้ำ ตร.ให้ปฏิบัติด้วยความเข้มแข็ง และมีวินัยในการเข้าร่วมการฝึกอย่างเคร่งครัดให้สมกับที่ ฝอ.ฯ ๘ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำในการฝึก

4 สรุปข้าราชการตำรวจขออนุญาต เดินทางไปต่างประเทศ
งาน ๒ สรุปข้าราชการตำรวจขออนุญาต เดินทางไปต่างประเทศ จำนวนผู้ขออนุญาตลาฯ (ราย) วัตถุประสงค์การลา อยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชา ผบช.ภ.๗ อนุมัติแล้ว ทัศนศึกษาดูงาน อบรม - - ศึกษาต่อ - - อื่น ๆ - - รวม (ราย) รวมทั้งสิ้น ๓ ราย

5 กระทรวงการต่างประเทศ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๕ - รอหนังสือตอบกลับ
ข้อมูลการฝึกอบรม เรื่อง การจัดสรรที่นั่งเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ Entry Test หลักสูตร Intensive Language Course: ILC และ Oral Communication Course: OCC หน่วยรับผิดชอบ กระทรวงการต่างประเทศ วันปิดรับสมัครของ ภ.๗ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๕ ผู้เข้ารับการอบรม - รอหนังสือตอบกลับ

6 ศปช.ภ.๗ มีคำสั่ง ภ.๗ ที่ ๗๘๐/๒๕๕๕ ลง ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและ ชุดปฏิบัติการปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตำรวจภูธรภาค ๗ (แก้ไขครั้งที่ ๒) จัดให้มีการอบรม “โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพในการปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของตำรวจภูธรภาค ๗ ประจำปี ๒๕๕๕” ใน วันศุกร์ที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อ.เมือง จว.นครปฐม

7 ศปอช.ภ.๗ ผลการจับกุมคดีอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ ภ.๗ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๕ - ไม่มีผลการจับกุม มีคำสั่ง ภ.๗ ที่ ๗๖๙/๒๕๕๕ ลง ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ตำรวจภูธรภาค ๗ (ศปอช.ภ.๗) (แก้ไขครั้งที่ ๒)

8 ประชาคมอาเซียน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. พ.ต.อ.พินิจ เตียงพานิช พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ ฝอ.๘ฯ รวมจำนวน ๙ นาย ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “กลยุทธ์การรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

9 ประชาคมอาเซียน ๒ ตร. ได้เลื่อนกำหนดพิจารณาโครงการอาเซียนไปไม่มีกำหนด จากเดิมจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ตร. โดยมี ๑. พล.ต.ต. สุชีพ หนูนาง รอง ผบช.ภ.๗ (บร) ๒. พล.ต.ต. โชต วีระเดชกำแหง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ๓. พ.ต.อ. สมเจต ทองปานรอง รอง ผบก.อก.ภ.๗ (บร) ๔. พ.ต.อ.หญิง ศรุดา เจนครองธรรม ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่องน้ำพุร้อน อ.บ้านเก่า จว.กาญจนบุรี

10 งานรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ภ.๗ รวบรวมปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว จาก ๕ ภ.จว. ได้แก่ ภ.จว.กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และ สมุทรสงคราม

11 งานรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ต่อ)
ตร. เชิญผู้แทน ภ.๗ (พล.ต.ต.สมบูรณ์ ฮวบบางยาง รอง ผบช.ภ๗) ประชุมกำหนดแนวทางสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๒ ตร.

12 งานรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ต่อ)
อยู่ระหว่างจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวประจำปี ๒๕๕๕ ของ ภ.๗ รองรับ ตร.

13 งานความร่วมมือองค์การต่างๆ
กระทรวงการต่างประเทศ ทำหนังสือขอความร่วมมือมายัง ภ.๗ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑. ภ.จว.สมุทรสาคร เรื่องรายงานเหตุการณ์ห้องพักของคณะเจ้าหน้าที่เมียนมาร์ ประจำศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงาน เมียนมาร์ จังหวัดสมุทรสาคร

14 งานความร่วมมือองค์การต่างๆ (ต่อ)
๒. ภ.จว.เพชรบุรี เรื่องเนเธอร์แลนด์แจ้งข้อห่วงกังวลเรื่องการตรวจค้นมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า

15 งานแปล - แปลข่าวความเคลื่อนไหวของพลังมวลชน จากสำนักข่าว The Straits Times Singapore ประจำอังคาร ที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๕

16 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ผลการปฏิบัติ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๕ ฝอ.๘ บก.อก.ภ.๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google