งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (๑/-) ฝ่ายระบบเครือข่ายและจัดการฐานข้อมูล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ ข้าราชการ พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายระบบเครือข่ายและจัดการฐานข้อมูล ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ฝ่ายวิชาการและปฏิบัติการ ข้าราชการ พนักงานราชการ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ ๒๓ ๑๘ พนักงานราชการ ลูกจ้าง รวม ๒๙ อัตราว่าง ข้าราชการ ตำแหน่ง มาช่วยราชการ ข้าราชการ ๒ คน (นางอุทิศ กมโล , นายสหรัตน์ เหราบัตย์ จาก สวผ.) ถูกยืมตัว พนักงานราชการ ๑ คน (น.ส.สุริยา อุบล ช่วยที่ สบม.) ลาเรียน - หมายเหตุ ลูกจ้างประจำฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ เสียชีวิต ๑ คน วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งานบริหารทั่วไป.....๑๑..... รายการ ๘๓๔๖ ๕๗๒ ๑,๒๔๑ ๑,๘๓๓ ๒,๕๑๒ ๓,๑๘๔ ๔,๐๐๘ ๔,๕๒๔ ๕,๓๒๗ ๕,๙๘๐ ๖,๘๕๕ ๗,๖๐๓ ๘,๔๓๖ ๘๔๖ ๑,๖๕๗ ๒,๓๕๘ ๓,๑๕๗ ๓,๗๒๔ ๔,๓๗๓ ๑.๑ งานสารบรรณ ๘,๐๐๑ ๘๑๒ ๗๖๘ ๖๕๗ ๗๖๗ ๕๓๒ ๖๑๘ (๑) รับหนังสือ เรื่อง/เล่ม ๓,๙๐๙ ๔๐๐ ๓๖๔ ๓๔๕ ๓๒๗ ๒๗๒ ๓๐๖ (๒) ส่งหนังสือ เรื่อง ๑,๐๒๓ ๑๐๓ ๑๐๑ ๗๘ ๑๑๐ ๖๕ (๓) พิมพ์หนังสือ เรื่อง (๔) จัดเก็บ เรื่อง (๕) ส่ง เรื่อง - (๖) ร่างหนังสือ เรื่อง (๗) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ๑.๒ การเงิน & บัญชี ๒๕๑ ๑๘ ๒๗ ๑๗ (๑) ทำสัญญาเงินยืม/ส่งคืน.....เรื่อง (๒) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เรื่อง ๒๐๓ ๑๔ ๒๒ ๑๓ (๓) รายงาน Online ครั้ง ๔๘ ๑.๓ พัสดุ ๑๘๔ ๑๖ ๑๕ (๑) จัดซื้อ ครั้ง (๒) จัดจ้าง ครั้ง (๓) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง (๔)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๑. ผลผลิตผังเมืองที่จัดทำ/วางและจัดทำผังเมือง/ ๑.๑ จัดหาและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาข้อมูล ๔,๔๐๐ รายการ ๓๖๘ ๓๔๘ ๓๖๓ ๓๙๗ ๓๕๘ ๓๘๒ ๓๓๐ ๓๖๗ ๓๖๙ ๓๗๗ ๓๗๒ ๔๐๗ ๔๑๘ ๓๕๐ ๕๒๔ ๔๖๐ ๔๗๔ ๑) ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒,๐๖๔ ๑๗๕ ๑๘๐ ๑๗๙ ๑๗๐ ๑๖๘ ๑๕๔ ๑๗๑ ๑๗๗ ๑๗๓ ๒๓๑ ๑๘๘ ๑๘๖ ๒๑๕ ๑๖๗ ๒๐๑ ๒) พัฒนาระบบข้อมูล ๒,๓๓๖ ๑๙๓ ๑๘๔ ๒๒๗ ๑๙๐ ๒๐๓ ๑๗๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๒๐๐ ๑๙๙ ๒๓๐ ๑๖๔ ๓๐๙ ๒๙๓ ๒๗๓ ๑.๒ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติมเพื่อการวางและจัดทำผังเมือง ๑๗ รายการ ๖๐% (ข.๑) ๗๐% (ข.๒) ๘๐% (ข.๓) ๙๐% (ข.๔) ๑๐๐% (ข.๕) ๒๐% ๕๐% ๖๐% ๖๒% ๖๒.๕% ๖๔.๕% ผลผลิตงานด้านช่างที่ให้บริการ/ ๒.๑ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติมเพื่อการบริการด้านช่าง ๗ รายการ

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๒.๒ จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการสอน (LMS) และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning SCORM Version 1.2 Courseware) ๒ หลักสูตร ๑๐%(ข.๑) ๒๐%(ข.๒) ๓๐%(ข.๓) ๑๐๐% (ข.๔-ข.๖) ๘% ๑๒% ๑๕% ๑๘% ๑๘.๕% ๓๕% โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง/ พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริการทางอินเทอร์เน็ต ๕ รายการ ๖๐% (ข.๑) ๗๐% (ข.๒) ๘๐% (ข.๓) ๙๐% (ข.๔) ๑๐๐% (ข.๕) ๒๐% ๕๐% ๖๐% ๖๒% ๖๒.๕% ๗๕% ผลผลิตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง/ ๔.๑ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ รายการ ๖๔.๕% ๔.๒ สำรวจ จัดทำฐานข้อมูลและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฎกระทรวงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ๓๘ ผัง ๓๐% (ข.๓) ๒๙% 5

6 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 41,902,400 0.02% 0.47% 1.40% 2.64% 1.87% 6.59% 1.55% 0.91% 5.58% 72.24% 5.19% ๑.๑ งบดำเนินงาน 6,498,100 0.10% 3.10% 12.10% 29.10% 38.10% 53.10% 63.10% 69.00% 79.00% 84.00% 90.00% 100.00% 1.05% 5.78% 14.18% 27.90% 36.38% 46.98% ๑.๒ งบลงทุน 29,944,300 100% - ๑.๓ งบรายจ่ายอื่น 5,460,000 3.66% 36.41% 67.33%


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google