งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2554 (1,377 หมู่บ้าน) โดย... สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2554 (1,377 หมู่บ้าน) โดย... สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2554 (1,377 หมู่บ้าน) โดย... สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

2 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
สรุปเป้าหมายเกษตรกรที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2554 (1377 หมู่บ้าน) สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส กิจกรรม เมือง ยี่งอ บาเจาะ ตากใบ สุไหงโก-ลก ระแงะ จะแนะ สุไหงปาดี เจาะไอร้อง รือเสาะ ศรีสาคร แว้ง สุคิริน รวม 1.โครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาในกระชัง และบ่อดิน 1.1กิจกรรมเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน 9 4 8 - 6 20 1.2กิจกรรมเลี้ยงปลานิลในกระชัง 57 18 1 17 53 2 155 2.โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 51 16 29 24 91 27 7 292 3.โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 62 26 74 36 167 23 417 4.โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 52 14 108 5.โครงการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง 5 208 106 99 72 40 77 264 54 1009

3 การดำเนินงาน ฝึกอบรมเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว
เตรียมบ่อ/กระชัง ประมาณเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2554 มอบปัจจัยการผลิต ประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2554 จับผลผลิต ประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายน 2554


ดาวน์โหลด ppt โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2554 (1,377 หมู่บ้าน) โดย... สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google