งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการ

2 น.ท.หญิงปรียชา นพบูรบุตร ร.อ.หญิงเกศราภรณ์ พรหมมี
ผู้นำเสนอ น.ท.หญิงปรียชา นพบูรบุตร ร.อ.หญิงเกศราภรณ์ พรหมมี

3 คณะที่ปรึกษา น.อ.ศิริชัย วิลาศรัศมี น.ท.หญิงนุชนาฎ สมรรคจันทร
น.ท.หญิงนุชนาฎ สมรรคจันทร น.ท.หญิงปรียชา นพบูรบุตร

4 ความปวดเป็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์
หลักการและที่มา ความปวดเป็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์ ความปวดบั่นทอนคุณภาพชีวิต ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน ฟื้นตัวช้า การรักษายุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น หอผู้ป่วย100 ปีชั้น 8 รับผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก

5 โรคอันดับแรกคือโรคข้อเข่าเสื่อม รักษาโดยผ่าตัดใส่ ข้อเข่าเทียม
หลักการและที่มา(ต่อ) โรคอันดับแรกคือโรคข้อเข่าเสื่อม รักษาโดยผ่าตัดใส่ ข้อเข่าเทียม Cryo Cuff ประคบเย็น บรรเทาความปวด Cryo Cuff มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความ ต้องการใช้ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดใส่ข้อเข่าเทียม

6 หลักการและที่มา(ต่อ) การใช้งานไม่สะดวก ต้องเปลี่ยนน้ำเย็นเข้า-ออก
จึงเล็งเห็นความสำคัญ ประดิษฐ์ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108”

7 1. Cryo – cuff ชำรุด และมีจำนวนไม่ เพียงพอต่อความต้องการใช้
สาเหตุของปัญหา 1. Cryo – cuff ชำรุด และมีจำนวนไม่ เพียงพอต่อความต้องการใช้ 2. Cryo – cuff มีราคาแพง (1 ชุด ราคา 7,500 บาท)

8 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังการใช้ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความปวดของผู้ป่วยก่อนและ หลังการใช้ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108”

9 วิธีดำเนินการหรือแนวทางในการแก้ปัญหา
1. ประชุมปรึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทาง ในการคิดค้นอุปกรณ์ทดแทนในการใช้ Cryo-cuff 2. ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ทดแทนการใช้ Cryo-cuff 3. ทดลองการใช้ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” บรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการ เปลี่ยนข้อเข่าเทียมทุกราย

10 วิธีดำเนินการหรือแนวทางในการแก้ปัญหา(ต่อ)
4. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยและประเมิน ความเจ็บปวดก่อน-หลังใช้ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” 5. เก็บรวบรวมข้อมูล และนำมาวิเคราะห์ผล หลังจากการ ทดลองใช้ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” ในผู้ป่วยเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

11 ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2552 - มีนาคม 2553
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม มีนาคม 2553

12 ตัวชี้วัดกิจกรรม 1. อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังการใช้ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” 80 % 2. คะแนนความปวดของผู้ป่วยระหว่างก่อน-หลังการใช้ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

13 เป้าหมาย “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” สามารถบรรเทาความปวดและสร้างความ พึงพอใจในการใช้ในผู้ป่วยผ่าตัดใส่ข้อเข่าเทียม

14 ผลการดำเนินการ  จากการเก็บข้อมูลผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อเข่าเทียม  ตั้งแต่เดือนต.ค.52 – มี.ค.53  ทำการผ่าตัดโดยน.พ.ปิยวัฒน์ สัพโส  Under SA With Morphine  เก็บข้อมูลหลังผ่าตัดวันที่ 2  ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทั้งหมด 30 ราย

15 ผลลัพธ์ทางตรง 1. อัตราความพึงพอใจในการได้รับความช่วยเหลือจัดการ
ความปวดเท่ากับ 85.9% 2. อัตราความพึงพอใจในความสะดวกในการใช้เท่ากับ 83.3% 3. อัตราความพึงพอใจในการเก็บความเย็นเท่ากับ 87.3%

16 ผลลัพธ์ทางตรง (ต่อ) 4. อัตราความพึงพอใจในการลดความปวดหลังการใช้ เท่ากับ 84.6% 5. คะแนนความปวดของผู้ป่วยหลังการใช้ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” ลดลง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

17 ผลลัพธ์ทางอ้อม 1. ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล
และลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย 2. ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ Cryo-cuff 3. บุคลากรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการ พยาบาลเพื่อระงับความปวด

18 Pain scale และให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความปวด
ผลลัพธ์ทางอ้อม(ต่อ) 4. บุคลากรสามารถประเมินความปวด ติดตามบันทึก Pain scale และให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความปวด ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 5. ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในการให้การพยาบาล 6. บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์หรือ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนางานที่มี คุณภาพ ยิ่งขึ้น

19 โอกาสในการพัฒนาครั้งต่อไป
พัฒนาอุปกรณ์ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” ให้สะดวกในการใช้กับผู้ป่วย และเป็นที่ ยอมรับ สามารถใช้บรรเทาความปวดในผู้ป่วยผ่าตัดอื่น ๆ นอกเหนือจากการผ่าตัดใส่ข้อเข่าเทียม

20

21

22 THANK YOU End


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google