งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T.NURSE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T.NURSE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T.NURSE
เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009 นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T.NURSE

2 เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009 ห้องตรวจโรคศัลยกรรม กองศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ให้บริการ ผู้ป่วยทหาร, ข้าราชการ,ครอบครัว ,ประกันสังคม และผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพ ที่มารับการตรวจ โรคศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ระบบศัลยกรรมตกแต่ง, ผู้ป่วยที่มาทำแผล ผู้ป่วยเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มาโดยใช้รถนั่ง ประมาณวันละ ๑๐-๑๕ ราย/วัน บางรายช่วยเหลือตนเองได้บ้างเช่นยืน/เดินได้เล็กน้อย หรือ พยุงตัวเองไม่ได้

3 เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรถนั่งขึ้นเตียงนอนเพื่อทำหัตถการจะต้องมีเจ้าหน้าที่ช่วยยกผู้ป่วยจำนวน ๓ คน คนที่ ๑ ยกบริเวณรักแร้ผู้ป่วย คนที่ ๒ ยกบริเวณ เอว-สะโพก คนที่ ๓ ยกบริเวณใต้เข่า-ขาทั้งสองข้าง เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย และมีความมั่นใจว่าจะไม่พลัดตกเตียงขณะยก ที่เป็นปัญหาในการยกคือ คนที่ ๒ ยกบริเวณ เอว-สะโพก ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะไม่คาดเข็มขัดมา ทำให้ไม่มีอะไรเกาะยึดในการยก จึงเป็นที่มาของการคิดอุปกรณ์เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009 สำหรับช่วยยกผู้ป่วยจากรถนั่งขึ้นเตียงนอนในการทำหัตถการเพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย และมีความมั่นใจว่าจะไม่พลัดตกเตียงขณะยก เจ้าหน้าที่ช่วยยกผู้ป่วย มีความมั่นใจและทำงานได้สะดวกขึ้น

4 เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009 วัตถุประสงค์
เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009 วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย และมีความมั่นใจว่าจะไม่พลัดตกเตียงขณะยก ๒.เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ช่วยยกผู้ป่วย มีความมั่นใจและทำงานได้สะดวกขึ้น ๓.เพื่อลดการบาดเจ็บจากการปวดหลังของเจ้าหน้าที่ขณะทำการยกผู้ป่วย

5 เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009 วิธีดำเนินการ
เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009 วิธีดำเนินการ กลุ่มงานห้องตรวจโรคศัลยกรรมระดมความคิดหาวิธีจะช่วยยกผู้ป่วยจากรถนั่งขึ้นเตียงนอนให้ปลอดภัย และมีความมั่นใจว่าผู้ป่วยไม่พลัดตกเตียงขณะยก และเจ้าหน้าที่ทำการยกไม่บาดเจ็บจากการปวดหลัง นำอุปกรณ์เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009 มาทดสอบความแข็งแรง ความสะดวกในการใช้งานตั้งแต่ ๑มิ.ย.๕๒ -๓๑ ก.ค.๕๒

6 เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009 อุปกรณ์
เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009 อุปกรณ์ ๑.เข็มขัดสนามขนาด ๓๘-๔๕ นิ้วจำนวน ๒ เส้น ราคา เส้นละ ๑๒๐ บาท รวม ๒๔๐ บาท( เข็มขัดสนามมีความแข็งแรง กว้างพอไม่ทำให้เกิดรอยกดทับบริเวณเอว- สะโพก และมีราคาถูก) วิธีทำ ๑.นำเข็มขัดสนามสองเส้น มายึดติดกันด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่กับตัวเข็มขัด ๒.นำเข็มขัดสนามเส้นที่ ๑ คล้องบริเวณเอวผู้ป่วย และเข็มขัดเส้นที่ ๒ คล้องบริเวณสะโพก

7 เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009 ตัวชี้วัด
เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009 ตัวชี้วัด ๑.ผู้ป่วย และญาติ มีความพึงพอใจมากกว่า ๘๐ % ๒.เจ้าหน้าที่ช่วยยกผู้ป่วยมีความพึงพอใจมากกว่า ๘๐% ๓.การบาดเจ็บจากการปวดหลังของเจ้าหน้าที่ขณะทำการยกผู้ป่วยน้อยกว่า ๕ % ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

8 เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009 กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009 กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ๑.นำวัสดุที่มีอยู่เช่นเข็มขัดสนาม มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ต้องจัดซื้อในราคาแพง ๒.เป็นการพัฒนางานที่ทำประจำให้ทำงานได้สะดวก และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ๓.ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย

9 เข็มขัดมหัศจรรย์ ๒๐๐๙ ๑.มหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ ๔ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า R2R ดูแลได้ มาตรฐาน และปลอดภัยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ๗-๘ ก.ย. ๒๕๕๒ ๒. นำเสนอประชุมวิชาการ โรงพยาบาลตำรวจ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๓

10


ดาวน์โหลด ppt นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T.NURSE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google