งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดการเพิ่มผลผลิต Productivity Concept

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดการเพิ่มผลผลิต Productivity Concept"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดการเพิ่มผลผลิต Productivity Concept
หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง แนวคิดการเพิ่มผลผลิต Productivity Concept โดย ฝ่ายปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

2 ความหมายของการเพิ่มผลผลิต
1. ความหมายทางเศรษฐกิจและสังคม ทัศนคติในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวคิดว่า ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานและพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ 2. ความหมายทางวิทยาศาสตร์ การเพิ่มผลผลิต = ผลิตผล (Outputs) ปัจจัยการผลิต (Inputs)

3 ความหมายของการเพิ่มผลผลิต
1. ความหมายทางเศรษฐกิจและสังคม เหนือสิ่งอื่นใด การเพิ่มผลผลิต คือ..... ทัศนคติของจิตใจที่แสวงหาทางปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น ความเชื่อมั่นว่า “เราสามารถทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ และพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้” ความพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่จะปรับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจให้ดีขึ้น ความเชื่อในความก้าวหน้าและความสามารถของมนุษย์ องค์การเพิ่มผลผลิตยุโรป (EPA 1958)

4 ความหมายของการเพิ่มผลผลิต
2. ความหมายทางวิทยาศาสตร์ “ การเพิ่มผลผลิตคือการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรให้คุ้มค่า” = ผลิตผล (Output) ปัจจัยการผลิต (Input)

5 ลักษณะการเพิ่มผลผลิต
ผลิตผล ปัจจัย

6 สภาพภายในโรงงาน คอยวัตถุดิบในการทำงาน การสะสมพัสดุ ของเสีย
ค้นหาเครื่องมือ งานซ้ำซาก เครื่องจักรเสีย ชิ้นส่วนต่าง ๆ ไม่พอ

7 สภาพภายในโรงงาน การเก็บรักษาวัสดุชั่วคราว แบกวัสดุ น้ำหนักมาก
นับจำนวนชิ้นส่วน ใส่ข้อมูลที่นับได้ในคอมพิวเตอร์ เคลื่อนย้ายวัสดุ เป็นระยะทางยาว ผลิตสินค้ามากเกินไป ขนย้ายซ้ำซ้อน

8 ความสูญเสีย 7 ประการ การผลิตของเสีย กระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพ
การแก้ไขงาน กระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพ การผลิตมากเกินไป การ เคลื่อนไหว ที่ไม่จำเป็น การรอคอย การว่างงาน การขนส่ง การเก็บสต็อกมากเกินไป

9 ใครบ้างได้รับผลประโยชน์จากการเพิ่มผลผลิต
ผลลัพธ์ของการเพิ่มผลผลิต ใครบ้างได้รับผลประโยชน์จากการเพิ่มผลผลิต ผู้บริโภค สินค้าบริการราคาถูกลง สินค้าบริการคุณภาพสูงขึ้น พนักงาน การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรม สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น คุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น มีความมั่นคงในการทำงาน พัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง

10 ใครบ้างได้รับผลประโยชน์จากการเพิ่มผลผลิต
ผลลัพธ์ของการเพิ่มผลผลิต ใครบ้างได้รับผลประโยชน์จากการเพิ่มผลผลิต เจ้าของกิจการ ขายสินค้า บริการได้มากขึ้น ต้นทุนการผลิตต่ำลง กำไรเพิ่มขึ้น ขยายการลงทุนทำให้มีรายได้มากขึ้น เพิ่มการจ้างงานให้สูงขึ้น ระดับชาติ จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น พัฒนา ปรับปรุงสาธารณูปโภคต่าง ๆ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น

11 การเพิ่มผลผลิตเป็นเรื่องของทุกคน
ผู้บริหาร นโยบายชัดเจน (Clear Policy) มุ่งมั่น ตั้งใจ (Commitment) พนักงาน ทุ่มเท (Effort) มีส่วนร่วม (Participation)

12 การเพิ่มผลผลิตโดยรวมของชาติที่ได้คุณธรรมและยั่งยืน
องค์ประกอบการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลผลิตโดยรวมของชาติที่ได้คุณธรรมและยั่งยืน เพื่อพนักงาน เพื่อสังคม เพื่อลูกค้า Q C D S M E E ต้นทุน คุณภาพ การส่งมอบ สิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณ ความปลอดภัย ขวัญและกำลังใจ

13 อะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับคุณ
ความเข้าใจผิดและการปฏิบัติไม่ถูกวิธี ความเข้าใจที่ถูกต้องและการปฏิบัติให้เกิดผล

14 ต้นไม้ของการเพิ่มผลผลิต
TQM JIT TPM QC Suggestion Kaizen IE ISO9000 ISO 14000 HA Problem Solving สร้างนิสัย (Shisuke) A สะสาง (Seiri) P C D สุขลักษณะ (Seiketsu) สะดวก (Seiton) สะอาด (Seiso)


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดการเพิ่มผลผลิต Productivity Concept

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google