งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สระแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สระแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สระแก้ว

2 วิสัยทัศน์จังหวัดสระแก้ว
“ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย”

3 ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2558-2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโลจิสติกส์ ให้สามารถ ดำเนินการขนส่ง และกระจายสินค้า ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา ประหยัด และ สนับสนุนการเป็น ศูนย์กลางโลจิส- ติกส์ของภูมิภาค อินโดจีน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงปัจจัย และกระบวนการ ผลิตสินค้าเกษตร ให้มีประสิทธิภาพ สูงขึ้น ให้ สอดคล้องกับ สภาพพื้นที่เพื่อ รองรับการเป็น แหล่งพืช พลังงานทดแทน และอาหาร ปลอดภัยของ จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูแหล่ง ท่องเที่ยวและ ปรับปรุงสิ่งอำนวย ความสะดวกด้าน การท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้าง กระบวนการ เรียนรู้และ สภาพแวดล้อม ของประชาชนให้ สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพ- แวดล้อมและ คุณภาพชีวิตที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้าง ศักยภาพคน ชุมชน และพื้นที่ ตามแนวชายแดน ให้เกิดความ ปลอดภัย และมั่นคง เพื่อสนับสนุนการแข่งขันในประชาคมอาเซียน

4 แป้งมัน มันเส้น เอทานอล มันสำปะหลัง ข้าวนาปี อ้อยโรงงาน
ข้อมูลสินค้า/บริการ/แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเน้นตามยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาจังหวัด จังหวัดสระแก้ว อุตสาหกรรม เกษตร ท่องเที่ยว OTOP โครงสร้างพื้นฐาน แปรรูปการเกษตร :น้ำตาล แป้งมัน มันเส้น เอทานอล มันสำปะหลัง ข้าวนาปี อ้อยโรงงาน โคเนื้อ โคนม สุกร เชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม จักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิค กรอบรูปไม้ไผ่ ศูนย์กลางการค้า การขนส่ง

5 ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพของจังหวัด (Product Champion) ตาม BCG

6 สถานการณ์มันสำปะหลังโลก

7 ผลผลิตมันสำปะหลังและแนวโน้มผลผลิตต่อไร่ของประเทศไทย

8 สถานการณ์ตลาดมันสำปะหลัง
แหล่งผลิต 5 อันดับแรก นครราชสีมา กำแพงเพชร ชัยภูมิ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา

9 สถานการณ์ตลาดมันสำปะหลัง
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก ครองส่วนแบ่งตลาด 80-90% มีมูลค่าการส่งออกรวมมากกว่า 70,000 ล้านบาทต่อปี ผลผลิตมันสำปะหลังในประเทศไทย 25% อยู่ในรูปบริโภคโดยตรง (แป้ง 17% อาหารสัตว์ 5% และพลังงาน 3%) การส่งออก ประสบปัญหาการกำหนดโควตานำเข้าในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้

10 สถานการณ์ตลาดมันสำปะหลัง
คู่ค้าที่สำคัญ มันเส้น จีน มันสำปะหลังอัดเม็ด จีน ญี่ปุ่น แป้งมันสำปะหลัง จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ไต้หวัน คู่แข่งที่สำคัญ เวียดนาม

11 สถานการณ์ตลาดมันสำปะหลัง
ส่งออก 2551 2552 2553 มันเส้น ปริมาณ (ตัน) 4,024,228 4,116,726 3,693,514 มูลค่า (ล้านบาท) 18,964 25,193 29,252 มันสำปะหลังอัดเม็ด 332,176 156,069 36,694 1,482 785 284 แป้งมันสำปะหลัง 2,496,677 2,431,892 2,681,392 29,495 40,162 47,294

12 ผลผลิตมันสำปะหลังของจังหวัด
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 2552 2553 2554 รวมทั้งประเทศไทย 7,668,659 7,400,148 7,493,889 7,405,168 7,096,173 7,242,298 จังหวัดสระแก้ว 376,549 347,666 382,691 362,150 337,554 369,215 ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 2552 2553 2554 รวมทั้งประเทศไทย 22,005,740 21,912,416 24,847,806 2,972 3,088 3,431 จังหวัดสระแก้ว 972,735 1,024,139 1,185,237 2,686 3,034 3,481

13 สถานการณ์มันสำปะหลังในจังหวัด
ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังที่ผลิตจากมันสดมากกว่าปริมาณความต้องการที่ผลิตได้ ในขณะที่ปริมาณมันเส้นที่ผลิตได้น้อยกว่าความต้องการ ประเภทมันสำปะหลัง ปริมาณความต้องการ ปริมาณที่ผลิตได้ มันสำปะหลังสด 1,261,098 ตัน/ปี 2,417,605 ตัน/ปี มันสำปะหลังแห้ง (มันเส้น) 212,000 ตัน/ปี 197,265 ตัน/ปี โอกาสของจังหวัดสระแก้วอยู่ที่การแปรรูปมันสำปะหลังเป็นพลังงานทดแทน (เอทานอล) ผู้ประกอบการ กำลังการผลิต ความต้องการวัตถุดิบ ผลผลิต บ. ไท่ผิง เอทานอล จำกัด 90 ล้านลิตร/ปี 550,000 ตัน/ปี 30 ล้านลิตร/ปี บ. อี เอส เพาเวอร์ จำกัด 350,000 ตัน/ปี รวม 120 ล้านลิตร/ปี 900,000 ตัน/ปี 60 ล้านลิตร/ปี

14 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt สระแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google