งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ PCA หน่วยบริการปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ PCA หน่วยบริการปฐมภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ PCA หน่วยบริการปฐมภูมิ
นรพัทธ์ ทรงเดชะ สนง.สสอ.สิงหนคร

2 สอ./ศูนย์สุขภาพชุมชน(PCU)
สถานภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ (เขาต้องการให้เป็น..? หรือ เราต้องการเป็น..?) สอ./ศูนย์สุขภาพชุมชน(PCU) สถานีอนามัย(สอ.) สอ./PCU /รพ.สต./PCA สอ./PCU/รพ.สต.

3 ระบบเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่ดี ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
หมวดP ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย หมวดที่2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่ดี หมวดที่5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล หมวดที่1. การนำองค์กรที่ดี หมวดที่7. ผลลัพธ์ การดำเนินงาน หมวดที่6. กระบวนการที่สร้าง คุณค่าให้กับ หน่วยบริการปฐมภูมิ ภายใต้ระบบ สนับสนุนที่ดี หมวดที่3. การให้ความสำคัญ กับประชากร เป้าหมาย ชุมชน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดที่4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3

4 หมวด P ลักษณะสำคัญขององค์กร
1. รู้จักลักษณะสำคัญขององค์กรดังต่อไปนี้ 2. รู้จักความท้าทายที่สำคัญขององค์กร 1.1 ลักษณะพื้นที่ (พันธกิจ, สภาพโดยรวมของทีมสุขภาพ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน) 1.2 ความสัมพันธ์ภายในองค์กรและความสัมพันธ์ขององค์กรกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 2.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบกับองค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 2.2 กำหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 3 ประเด็น เพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์กร, เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาภายใน และ เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะที่เหมาะสมตามพันธกิจ 2.3 ระบบหรือแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงาน โดยรู้จักแนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน นำผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน “สร้างกระบวนการเรียนรู้” เพื่อความต่อเนื่องของการพัฒนาและยกระดับ

5 ลักษณะสำคัญขององค์กร
หมวด P ลักษณะสำคัญขององค์กร

6 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 3 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำอย่างไรจึงทำให้เครือข่ายบริการปฐมภูมิ และ หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถดำเนินงานได้ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของประชากรเป้าหมาย ชุมชน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8 เกณฑ์คุณภาพที่3.1 ความรู้เกี่ยวกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเครือข่ายบริการปฐมภูมิควรมีการกำหนดดังนี้ เกณฑ์คุณภาพที่ 3.2 ความสัมพันธ์และความพึงพอใจ ของประชากรเป้าหมาย ชุมชน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2.1มีการสร้างความสัมพันธ์กับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1.1มีการกำหนด จำแนกประชากรเป้าหมาย และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกลุ่มต่างๆ 3.1.2มีการศึกษาความต้องการ ความคาดหวัง และ ความนิยมของประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2.1 มีการวัดความพึงพอใจ ของประชากรเป้าหมาย ชุมชน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1.3มีการกำหนดบริการและแนวทางการดำเนินงานให้ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของประชากรเป้าหมาย ชุมชน และ ผู้มีส่วนได้เสีย

9 หมวด 6 ด้านระบบบริการ

10 หมวด 6 ด้านระบบบริการ เกณฑ์คุณภาพที่ 6.1 เกณฑ์คุณภาพที่ 6.2
กระบวนการสนับสนุนการให้บริการที่สร้างคุณค่าของระบบบริการปฐมภูมิ เกณฑ์คุณภาพที่ 6.1 เกณฑ์คุณภาพที่ 6.2 กระบวนการให้บริการที่สร้างคุณค่าของระบบบริการปฐมภูมิ

11 ตัวอย่าง รพ.สต.สว่างอารมณ์
...แลกเปลี่ยน... ตัวอย่าง รพ.สต.สว่างอารมณ์

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ PCA หน่วยบริการปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google