งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Orientation for undergraduate students in Food Engineering Food Engineering Program Department of Food Science and Technology Food Engineering – a hot.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Orientation for undergraduate students in Food Engineering Food Engineering Program Department of Food Science and Technology Food Engineering – a hot."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Orientation for undergraduate students in Food Engineering Food Engineering Program Department of Food Science and Technology Food Engineering – a hot field for your bright future

2 Why we open this course? Bachelor degree in food engineering วท. บ. ( วิศวกรรมอาหาร ) To develop human resources specializing in the food production To expand and transfer knowledge to the industry and government for continuous improvement of the safety quality and value of food products

3 The first bachelor degree in FE program in Thailand We start opening this program in BE 2535 13 batches graduated already This year batch 17 is starting about 30 students

4 Our vision Our vision is to be recognized as a leading food process engineering program

5 Our strategy World class education Research funding from many sources (government and industry) Students also get funding from their professors (depends on professors) Extension to the food industry (consortium and contract research) Innovation is a key

6 What we expect from students Students are key persons Professors also learn from students Hard working and smart working are important We expect students to graduate in 4 years Therefore students have to have self discipline and studying hard We also encourage students to apply for IRPUS or clean technology program or STDA to do research

7 Average grade point should be higher than 2.75 every semester A is usually higher than 80 Students should have a good performance in doing research Students should have a good moral, knowledge and professional development more than the minimum requirements

8 What we expect from students Learn as much as possible Become the leader in the production field Plant manager is your target Or become the owner

9 Minimum requirements 1. ผลลัพธ์ด้านจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณ 1.1 ซื่อสัตย์ต่อตนเองและวิชาชีพ 1.2 มีวินัยและความอดทน 1.3 มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 1.4 รักองค์กร

10 Minimum requirements 2. ผลลัพธ์ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านสมดุลมวลสารและ พลังงาน ปรากฏการณ์การถ่ายโอน ปฏิบัติการ เฉพาะหน่วย อุปกรณ์และเครื่องมือ การควบคุม กระบวนการ และ การออกแบบโรงงานและ กระบวนการ 2.2 สามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านวิศวกรรม กระบวนการอาหารกับองค์ความรู้อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง 2.3 สามารถเลือกใช้อุปกรณ์การผลิต / อุปกรณ์ ควบคุมให้เหมาะสมกับกระบวนการ

11 Minimum requirements 3. ผลลัพธ์ด้านทักษะทางเชาวน์ปัญญา 3.1 สามารถนำความรู้ทางวิศวกรรมกระบวนการ อาหารมาใช้แก้ปัญหาในกระบวนการผลิตอาหาร ในสถานประกอบการได้ 3.2 สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรม กระบวนการอาหารกับการทำวิจัยและพัฒนางาน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารได้ 3.3 การออกแบบอุปกรณ์ / กระบวนการให้ถูกต้อง เหมาะสม

12 Minimum requirements 4. ผลลัพธ์ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ 4.1 สามารถวางแผน กำหนดการ และประเมิน งานตนเอง ของแต่ละคน และของกลุ่ม 4.2 สามารถทำงานเป็นทีม

13 Minimum requirements 5. ผลลัพธ์ด้านทักษะการวิเคราะห์ ( ตัวเลข ) การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.1 สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ IT ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับ กระบวนการแปรรูปอาหาร 5.2 สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ / เครื่องมือให้ เหมาะสมกับกระบวนการผลิต 5.3 รู้จักวิธีสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อการ พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 5.4 สามารถวิเคราะห์และแปรผลได้อย่าง ถูกต้อง

14 Our website www.foodeng.agro.ku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt Orientation for undergraduate students in Food Engineering Food Engineering Program Department of Food Science and Technology Food Engineering – a hot.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google