งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Orientation for graduate students in Food Engineering

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Orientation for graduate students in Food Engineering"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Orientation for graduate students in Food Engineering
Food Engineering Program Department of Food Science and Technology Food Engineering – a hot field for your bright future

2 Why we open this course? Master degree in food engineering
วท.ม. (วิศวกรรมอาหาร) แผน ก แบบ ก2 To develop human resources specializing in advanced food process engineering To expand and transfer knowledge to the industry and government for continuous improvement of the safety quality and value of food products

3 Start opening this course in BE 2549
Total number of students in 2549 are 3 Total number of students in 2550 are 2 Total number of students in 2551 are 14 This year is a special year for all of us A blend of students from KU food science, KU ag eng, KU fishery, CMU food eng, KMUTNB food science, Siam U. food science A mixture of working and unworking people experience and inexperiance GPA

4 The first bachelor degree in FE program in Thailand
We start opening this program in BE 2535 13 batches graduated already This year batch 17 is starting about 30 students

5 Our vision Our vision is to be recognized as a leading food process engineering program

6 Our strategy World class education
Research funding from many sources (government and industry) Students also get funding from their professors (depends on professors) Extension to the food industry (consortium and contract research) Innovation is a key

7 What we expect from students
Students are key persons to be educated in a world class education Professors also learn from students Hard working and smart working are important We expect students to graduate in 2 years Therefore students have to have self discipline, studying hard and doing research at the same time Students have to publish at least one paper Comprehensive test has to be done after 1 year

8 What we expect from students
Average grade point should be higher than 3 every semester A is usually higher than 85 Students should have a good performance in doing research Students should have a good moral, knowledge and professional development more than the minimum requirements

9 What we expect from students
Students should learn more about English communication, and computer skill Students have to present their seminars in English Experience with the industry is also important: summer semester: clean technology Students have to be well prepared to work in the industry: knowledge in process/ machine/ people/ ingredients/ products/ managing skill/ communication skill/ etc

10 What we expect from students
Learn as much as possible Become the leader in the production field Plant manager is your target Or become the owner

11 Minimum requirements 1. ผลลัพธ์ด้านจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณ
1.1 ซื่อสัตย์ต่อตนเองและวิชาชีพ 1.2 มีวินัยและความอดทน 1.3 มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 1.4 รักองค์กร

12 Minimum requirements 2. ผลลัพธ์ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านสมดุลมวลสารและพลังงาน ปรากฏการณ์การถ่ายโอน ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย อุปกรณ์และเครื่องมือ การควบคุมกระบวนการ และ การออกแบบโรงงานและกระบวนการ 2.2 สามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านวิศวกรรมกระบวนการอาหารกับองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.3 สามารถเลือกใช้อุปกรณ์การผลิต/อุปกรณ์ควบคุมให้เหมาะสมกับกระบวนการ

13 Minimum requirements 3. ผลลัพธ์ด้านทักษะทางเชาวน์ปัญญา
3.1 สามารถนำความรู้ทางวิศวกรรมกระบวนการอาหารมาใช้แก้ปัญหาในกระบวนการผลิตอาหารในสถานประกอบการได้ 3.2 สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมกระบวนการอาหารกับการทำวิจัยและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารได้ 3.3 การออกแบบอุปกรณ์/กระบวนการให้ถูกต้องเหมาะสม

14 Minimum requirements 4. ผลลัพธ์ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.1 สามารถวางแผน กำหนดการ และประเมิน งานตนเอง ของแต่ละคน และของกลุ่ม 4.2 สามารถทำงานเป็นทีม

15 Minimum requirements 5. ผลลัพธ์ด้านทักษะการวิเคราะห์ (ตัวเลข) การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.1 สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ IT ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปอาหาร 5.2 สามารถเลือกใช้อุปกรณ์/เครื่องมือให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต 5.3 รู้จักวิธีสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 5.4 สามารถวิเคราะห์และแปรผลได้อย่างถูกต้อง

16 Our website


ดาวน์โหลด ppt Orientation for graduate students in Food Engineering

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google