งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการบันทึกรายการของคำสั่งงาน ZJ9_502

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการบันทึกรายการของคำสั่งงาน ZJ9_502"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการบันทึกรายการของคำสั่งงาน ZJ9_502
กรณี : การปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังที่ยังไม่ถูกต้อง บัญชีเงินฝากคลังในงบทดลองที่บันทึกข้อมูลเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการปรับลดเงินฝากคลังให้ถูกต้อง คำอธิบายเพิ่มเติม : บัญชีเงินฝากคลังในงบทดลองที่ถูกต้อง รหัสเงินฝากคลัง 912 จำนวน 1,800,000,000 บาท ยอดรายการปรับปรุงบัญชีเงินฝาก 912 = 2,640,000,000 -1,800,000,000 = มีคู่บัญชีที่ต้องปรับปรุง คือ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี หน่วยงาน บาท Dr.เงินรับฝากส่วนราชการ (912) 9999 840,000,000 Cr.บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- ปรับเงินฝากคลัง) Dr.บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด ( รายได้ระหว่างหน่วยงาน- ปรับเงินฝากคลัง ) 1505 Cr. เงินฝากคลัง (912)

2 ตัวอย่างการบันทึกในระบบ

3

4

5

6


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการบันทึกรายการของคำสั่งงาน ZJ9_502

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google