งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเบิกเกินส่งคืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเบิกเกินส่งคืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเบิกเกินส่งคืน

2 ภาพรวมขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน
A B ตั้งลูกหนี้เบิกเกินส่งคืน JE1 A ลูกหนี้นำเงินมาจ่ายคืนและบันทึกรับเงิน JE2 นำส่งเงินงบประมาณ นำส่งเงินงบนอกประมาณ R6 R7 ปรับปรุงเงินฝากคลัง RX B ลดยอดค่าใช้จ่ายและรายได้เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง JE3 A B จะต้องทำการหักล้างรายการบัญชี (จับคู่เคลียร์) หมายเหตุ EXCEL LOADER รองรับเฉพาะขั้นตอนการนำเงินส่งคลังและปรับปรุงเงินฝากคลังเท่านั้น (R6, R7, RX)

3 ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน
1. การตั้งลูกหนี้เบิกเกินส่งคืน ๋Transaction code : ZGL_JE1 ๋การอ้างอิง : xxxx xxxxxxxxxx xx ปี คศ. เลขที่เอกสารตั้งเบิก บรรทัดรายการเจ้าหนี้/ผู้ขาย ๋DR. ลูกหนี้เบิกเกินจ่ายคืน CR. เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง

4 ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน
2. การบันทึกรายการเมื่อเจ้าหนี้จ่ายเงินคืน ๋Transaction code : ZGL_JE2 ๋การอ้างอิง : xxxx xxxxxxxxxx xx ปี คศ. เลขที่เอกสารตั้งเบิก บรรทัดรายการเจ้าหนี้/ผู้ขาย ๋DR. เงินสดในมือ – แผ่นดิน (กรณีเงินงบประมาณ) DR. เงินสดในมือ – ส่วนราชการ (กรณีเงินนอกงบประมาณ) CR. ลูกหนี้เบิกเกินจ่ายคืน

5 ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน
3.1 การบันทึกรายการนำส่งเงิน กรณีเงินงบประมาณ ๋Transaction code : ZRP_R6 ๋การอ้างอิง : xxxx xxxxxxxxxx xx ปี คศ. เลขที่เอกสารรับเงิน บรรทัดรายการ ๋DR.พักเงินฝากคลัง * xxx (9999) CR. เงินสดในมือ – แผ่นดิน (กรณีเงินงบประมาณ) แหล่งของเงิน : กิจกรรมหลัก : Pxxxx รหัสงบประมาณ : 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน * พักเงินฝากคลังตามแต่ละจังหวัด เช่น กรุงเทพ

6 ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน
3.2 การบันทึกรายการนำส่งเงิน กรณีเงินนอกงบประมาณ ๋Transaction code : ZRP_R7 ขั้นตอนการนำส่งเงินนอกงบประมาณ ๋การอ้างอิง : xxxx xxxxxxxxxx xx ปี คศ. เลขที่เอกสารรับเงิน บรรทัดรายการ ๋DR.พักเงินฝากคลัง * xxx (9999) CR. เงินสดในมือ – ส่วนราชการ แหล่งของเงิน : กิจกรรมหลัก : Pxxxx รหัสงบประมาณ : 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสเงินฝาก * พักเงินฝากคลังตามแต่ละจังหวัด เช่น กรุงเทพ

7 ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน
3.2 การบันทึกรายการนำส่งเงิน กรณีเงินนอกงบประมาณ ๋Transaction code : ZRP_RX ขั้นตอนการปรับปรุงเงินฝากคลัง ๋การอ้างอิง : xxxx xxxxxxxxxx xx ปี คศ. เลขที่เอกสารรับเงิน บรรทัดรายการ ๋DR. เงินฝากคลัง CR. เงินรับฝากส่วนราชการ (9999) แหล่งของเงิน : กิจกรรมหลัก : Pxxxx รหัสงบประมาณ : 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสเงินฝาก

8 ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน
4. การลดยอดค่าใช้จ่ายและรายได้เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ๋Transaction code : ZGL_JE3 ๋การอ้างอิง : xxxx xxxxxxxxxx xx ปี คศ. เลขที่เอกสารตั้งเบิก บรรทัดรายการเจ้าหนี้/ผู้ขาย ๋DR. เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง CR. ค่าใช้จ่าย 5xxxxxxxxx ระบุศูนย์ต้นทุน, แหล่งของเงิน, กิจกรรมหลักและรหัสงบประมาณให้เหมือนกับเอกสารตั้งเบิก

9 JE1 JE2 JE3 JE1 ทำการจับคู่เคลียร์ ลูกหนี้เบิกเกินจ่ายคืน 1103020110
เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง

10 ภาพรวมขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน
A B ตั้งลูกหนี้เบิกเกินส่งคืน JE1 A ลูกหนี้นำเงินมาจ่ายคืนและบันทึกรับเงิน JE2 นำส่งเงินงบประมาณ นำส่งเงินงบนอกประมาณ R6 R7 ปรับปรุงเงินฝากคลัง RX B ลดยอดค่าใช้จ่ายและรายได้เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง JE3 A B จะต้องทำการหักล้างรายการบัญชี (จับคู่เคลียร์) หมายเหตุ EXCEL LOADER รองรับเฉพาะขั้นตอนการนำเงินส่งคลังและปรับปรุงเงินฝากคลังเท่านั้น (R6, R7, RX)


ดาวน์โหลด ppt การเบิกเกินส่งคืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google