งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบเบิกจ่าย การเบิกหักผลักส่ง โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

2 ประเภทของการเบิกหักผลักส่ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดัวยกัน คือ
เบิกเพื่อปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

3 ZGL_J7 การเบิกหักผลักส่ง
เบิกเพื่อปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน ใช้สำหรับกรณีที่ส่วนราชการได้บันทึกรายการขอเบิกเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และพบภายหลังว่า มีการเบิกผิดแหล่งของเงินหรือเบิกผิดหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรืองาน คำสั่งงาน(Transaction code) ที่ใช้ในการบันทึกรายการ คือ ZGL_J7

4 ปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน
A เอกสารขอเบิกที่บันทึกผิด ปลด Block แล้ว และ/หรือจ่ายเงินแล้ว A ยังติด Block อยู่ A A กลับรายการขอเบิก FB08 A ปรับปรุงหมวดรายจ่าย ZGL_J7 Dr. คชจ. + รหัสที่ถูกต้อง Cr. คชจ. + รหัสที่ผิด B A ระบบปรับปรุงบัญชี TE/TR ให้โดยอัตโนมัติ

5 ปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน
A ปรับปรุงหมวดรายจ่าย ZGL_J7 ส่วนราชการบันทึกรายการโดยอ้างอิงเลขที่เอกสารขอเบิกที่ผิด การอ้างอิง : ปี + เลขที่เอกสาร + บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย ( 2 หลัก) ตัวอย่างเช่น Dr. คชจ. + รหัสที่ถูกต้อง XXX Cr. คชจ. + รหัสที่ผิด XXX เอกสารที่ตัดงบใหม่ Dr. พักคชจ XXX Cr. คชจ.ที่ผิด XXX เอกสารที่คืนงบเดิม Dr. คชจ.ที่ผิด XXX Cr. พักคชจ XXX

6 step 1. เลือกคำสั่งงาน ZGL_J7
ปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน step 1. เลือกคำสั่งงาน ZGL_J7

7 step 2. ระบุเลขที่เอกสารอ้างอิง
ปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน step 2. ระบุเลขที่เอกสารอ้างอิง ในช่องการอ้างอิง ต้องระบุเลขที่เอกสาร และบรรทัดรายการของเลขที่เอกสาร ขอเบิกที่ต้องการปรับปรุง เพื่อให้ระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องการการปรับปรุงได้ การอ้างอิง : ปี + เลขที่เอกสาร + บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย ( 2 หลัก) ตัวอย่าง เช่น

8 step 3. ระบุข้อมูลรายการที่ผิด
ปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน step 3. ระบุข้อมูลรายการที่ผิด

9 step 4. ระบุข้อมูลรายการที่ถูกต้อง
ปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน step 4. ระบุข้อมูลรายการที่ถูกต้อง

10 ZFB60_K7 และ ZGL_JK2 การเบิกหักผลักส่ง
เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ ใช้สำหรับกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของเงินงบประมาณ ต้องการที่จะขอเบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังของตนเอง หรือผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังของหน่วยงานอื่น คำสั่งงาน(Transaction code) ที่ใช้ในการบันทึกรายการ คือ ZFB60_K7 และ ZGL_JK2

11 เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ
ขั้นตอนในการบันทึกรายการ สำหรับส่วนราชการเจ้าของเงินในงบประมาณ v บันทึกรายการขอเบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง “ZFB60_K7” v บันทึกรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง/เงินรับฝาก ส่วนราชการ “ZGL_JK2”

12 เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ
v บันทึกรายการขอเบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง “ZFB60_K7” เอกสารที่พักไว้ รายการบันทึกบัญชี เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง XXX เครดิต เจ้าหนี้อื่น – หน่วยงานของรัฐ XXX

13 step 1. เลือกคำสั่งงาน ZFB60_K7
เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ step 1. เลือกคำสั่งงาน ZFB60_K7

14 step 2. ระบุข้อมูลผู้ขาย
เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ step 2. ระบุข้อมูลผู้ขาย

15 step 3. ผ่านรายการเอกสาร
เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ step 3. ผ่านรายการเอกสาร

16 เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ
v บันทึกรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง/ เงินรับฝากส่วนราชการ “ZGL_JK2” เอกสารที่พักไว้ รายการบันทึกบัญชี เดบิต เงินฝากคลัง XXX เครดิต เงินรับฝากส่วนราชการ XXX

17 step 1. เลือกคำสั่งงาน ZGL_JK2
เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ step 1. เลือกคำสั่งงาน ZGL_JK2

18 step 2. ระบุเพิ่มเงินฝากคลัง
เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ step 2. ระบุเพิ่มเงินฝากคลัง

19 step 3. ระบุเพิ่มเงินรับฝากส่วนราชการ
เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ step 3. ระบุเพิ่มเงินรับฝากส่วนราชการ

20 การเบิกหักผลักส่ง DEMO


ดาวน์โหลด ppt โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google