งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิการลาในประเภทตาง ๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิการลาในประเภทตาง ๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิทธิการลาในประเภทตาง ๆ
รายการ สิทธิการลา หมายเหตุ เท่าที่ป่วยจริง * ลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ ประกอบการลา ลาป่วย ลากิจส่วนตัว 10 วัน * นับเฉพาะวันทำการ ลาพักผ่อน 10 วัน * นับเฉพาะวันทำการ ลาคลอด 90 วัน เมื่อพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก ให้ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ภายใน 7 วัน ลาเพื่อรับราชการทหาร ตามความเป็นจริง

2 รับค่าตอบแทนระหว่างลา
สิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา รายการ สิทธิการลา รับค่าตอบแทนระหว่างลา 30 วันทำการ 1. ลาป่วย เท่าที่ป่วยจริง 10 วันทำการ 2. ลากิจ 10 วันทำการ 3. ลาพักผ่อนประจำปี 10 วันทำการ 10 วันทำการ 45 วัน ได้รับจากส่วนราชการ 45 วัน ได้รับจากสำนักงานประกันสังคม 4. ลาคลอดบุตร 90 วัน 5. ลาเพื่อรับราชการทหาร ตามความเป็นจริง 60 วัน

3 วันลาพักผ่อน ไม่มีสะสม
ข้อควรจำ ในกรณีที่เข้าปฏิบัติงานไม่ถึง 1 ปี ให้ทอนสิทธิการลากิจและการลาพักผ่อนที่จะได้รับค่าตอบแทนลงตามส่วนของจำนวนวันที่จ้าง วันลาพักผ่อน ไม่มีสะสม

4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ (ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2536)

5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม ค่าเบี้ยประชุม เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ โดยอนุโลม

6 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม

7 ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
รายการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน (ก่อนวันออก) > 4 เดือน < 1 ปี 1 เท่า 1. ปฏิบัติงาน 1 ปี < 3 ปี 2. ปฏิบัติงาน 3 เท่า 3 ปี < 6 ปี 6 เท่า 3. ปฏิบัติงาน 8 เท่า 4. ปฏิบัติงาน 6 ปี < 10 ปี 5. ปฏิบัติงาน 10 เท่า 10 ปีขึ้นไป


ดาวน์โหลด ppt สิทธิการลาในประเภทตาง ๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google