งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (Diseases & Health Hazard Surveillance )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (Diseases & Health Hazard Surveillance )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (Diseases & Health Hazard Surveillance )
เรวดี ศิรินคร สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2 ขอบเขตเนื้อหา วัตถุประสงค์ กลุ่มโรคและภัยสุขภาพ องค์ประกอบมาตรฐาน
ประเด็นสำคัญของงาน/มาตรฐาน การประเมินตนเอง

3 วัตถุประสงค์

4 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงระดับของโรค และสิ่งคุกคามที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่/ที่ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน/ผู้ปฏิบัติงาน และช่วยเฝ้าระวังสุขภาพได้

5 กลุ่มโรคและภัยสุขภาพ

6 กลุ่มโรคและภัยสุขภาพ
โรคติดต่อ ( communicable Disease ) เช่น ตาม รง. 506 โรคไม่ติดต่อ (Non- Communicable Diseases ) เช่น โรคความดันโลหิตสูง , โรคเบาหวาน , โรคหลอดเลือดสมอง , โรคหัวใจและหลอดเลือด

7 กลุ่มโรคและภัยสุขภาพ
โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (Environmental and Occupational Diseases ) เช่น โรคหูเสื่อมจากการประกอบอาชีพ ,โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช , โรคที่เกิดจากสารประกอบอินทรีย์ระเหย หรือโรคพิษสารทำละลายอินทรีย์ เป็นต้น ภัยสุขภาพและการบาดเจ็บ (Health Hazards and Injuries)

8 กลุ่มโรคและภัยสุขภาพ
ภัยสุขภาพและการบาดเจ็บ (Health Hazards and Injuries ) เช่น อุบัติเหตุทางถนน , วาตภัย ,อัคคีภัย ,คลื่นซึนามิ ,แผ่นดินไหว,อุทกภัย, การจลาจน เป็นต้น

9 มาตรฐาน

10 II – 8. การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
องค์กรมีความมั่นใจว่ามีการติดตามเฝ้าระวังเพื่อค้นหาการเกิดโรคและภัยสุขภาพที่ผิดปกติอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้

11 ประเด็นสำคัญ

12 ประเด็นสำคัญ การติดตาม/เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
การบริหารจัดการและทรัพยายกร การเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวัง การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเตือนภัย

13 การติดตามเฝ้าระวังและควบคุม
Reliability & coverage - Epidemiology Surveillance (การติดตาม/เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ) - การควบคุม

14 การบริหารจัดการและทรัพยากร
นโยบาย แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ชัดเจน สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ การกำกับดูแล กำหนดนโยบายและมาตรการ วางแผน ประสานงาน ประเมิน ปรับปรุง มีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะ จำนวนเหมาะสม มีงบประมาณและทรัพยากรเพียงพอ &การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก สำหรับบุคลากรทุกระดับ.

15 การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวัง
มีการเฝ้าระวังโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและปัญหาสุขภาพอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล เป็นระบบ ต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ แปลความหมายข้อมูลการเฝ้าระวัง การค้นหาการเพิ่มที่ผิดปกติหรือการระบาดของโรค การติดตามเฝ้าดูสถานการณ์และแนวโน้มของโรค อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน การคาดการณ์แนวโน้มการเกิดโรคที่สำคัญ เพื่อวางแผนป้องกันควบคุมโรค

16 การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ
การเตรียมการ (ทีม แผน มาตรการป้องกัน ) การรายงาน และการสอบสวนผู้ป่วยพาะรายย การดำเนินการเมื่อเกิดการระบาด

17 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเตือนภัย
การจัดทำรายงานสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน การรายงานโรคไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่สารสนเทศที่เป็นปัจจุบันไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อสาธารณะ

18 โดยสรุป ควรคณะกรรมการฯ/ทีมงานรับผิดชอบ และควรมีการดำเนินเป็นทางการ ในลักษณะงานประจำ ทีม/คณะกรรมการฯ ควรได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้บริหาร

19 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (Diseases & Health Hazard Surveillance )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google