งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา วิชาการจัดการสินค้าและสินค้าคงคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดผลและประเมินผลการศึกษา วิชาการจัดการสินค้าและสินค้าคงคลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา วิชาการจัดการสินค้าและสินค้าคงคลัง

2 กำหนดให้นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนวิชาการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชัฏสวนสุนันทา โดยการวัดผลและประเมินผลการศึกษาจะใช้วิธีการให้นักศึกษาจัดทำรายงานการค้นคว้าอิสระในหัวข้อ “การลดต้นทุนโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ กรณีศึกษา (ตามหัวข้อที่ต้องการศึกษา)” โดยให้นักศึกษาจัดทำเป็นรายงานกระดาษ A4 หนา 30 หน้า เป็นรายงานเฉพาะบุคคล

3 หัวข้อที่ทำ ให้นักศึกษาวิชาการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ที่บรรยายไปปรับปรุงในการประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุนการเก็บสินค้าหรือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรนักศึกษา หน่วยงานหรือสังกัดไม่ว่าเป็นธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยราชการ หากไม่สามารถกำหนดในเชิงธุรกิจได้ก็ให้เขียนรายงานในลักษณะที่ว่าสามารถนำวิชาการที่ศึกษาไปทำเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และให้เกิดการบูรณาการในองค์กรได้อย่างไร หากนักศึกษาเป็นข้าราชการหรือยังไม่ได้ทำงานหรือไม่สามารถยกตัวอย่างในธุรกิจของจริงก็สามารถยกเป็นกรณีศึกษาตั้งเป็นโจทย์ตุ๊กตาได้

4 การทำรายงานจะต้องอยู่ในกรอบ ดังนี้
ที่มาและความสำคัญ (จำนวน 10 หน้า 20 คะแนน) คลังสินค้าและสินค้าคงคลัง คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศ บทบาทของคลังสินค้าและสินค้าคงคลังต่อการพัฒนาธุรกิจหรือองค์กรในภาพรวม วิชาการจัดการกับวิชาโลจิสติกส์ มีความเหมือน ความแตกต่างกันอย่างไร

5 เนื้อหา (จำนวน 15 หน้า 50 คะแนน)
ปัญหาในองค์กรของนักศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาทั่วไปของนักศึกษา แนะวิธีการในการนำวิชาวิชาการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมหลักว่าด้วยวิชายุทธศาสตร์การจัดการ ประกอบด้วย แนวนโยบาย (Policy) เป้าหมาย (Goal) พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร์ (Strategy) การปฏิบัติการ (Action Plan) และตัวชี้วัด (KPI)

6 สรุปข้อเสนอแนะอื่นๆ หรือข้อคิดเห็นของนักศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง (จำนวน 5 หน้า 10 คะแนน) คำนำ / บรรณานุกรม อ้างอิง / รายชื่อนักศึกษาและรหัสประจำตัวและหลักสูตร (อย่างละ 1 หน้า 5 คะแนน)

7 ให้นักศึกษาส่งรายงาน จำนวน 2 ชุด พร้อมโอนข้อมูลไว้ใน CD จำนวน 1 แผ่น
ทำปกและใส่สันแฟ้มใสลักษณะของรายงาน ประกอบด้วย ตัวอักษร Angsana New 16 ระยะห่างบรรทัด 1 Enter ใน 1 หน้าให้มีย่อหน้าได้ไม่เกิน 3 ย่อหน้า 1 ย่อหน้าไม่เกิน 1Tab ระยะบน ระยะล่างห่างกัน 1 นิ้ว ในรายงานให้มีรูปภาพและกราฟ รวมเนื้อที่แล้วไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ สำหรับที่มาและความสำคัญ หากจะใช้ข้อความเหมือนในชีทที่แจก จะต้องมีการเรียบเรียงเป็นถ้อยคำของนักศึกษา

8 การส่งรายงานให้ส่งพร้อมกัน ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2551 เวลา 08. 30 น
การส่งรายงานให้ส่งพร้อมกัน ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2551 เวลา น. ซึ่งถือเสมือนว่าเป็นการส่งข้อสอบ นักศึกษาสามารถดูตัวอย่าง (2 รายงาน) ได้จาก ที่เมนู “สำหรับนักศึกษา” เลือก “ตัวอย่างรายงาน” โดยเข้า password : supplychain แต่ห้ามทำหัวเรื่องตามตัวอย่าง

9 การนำเสนอหน้าชั้น โดยจะต้องทำเป็น Presentation คนละประมาณ 10 นาที คะแนน 15 คะแนน โดยให้จัดทำเป็นโครงร่างประมาณ 2-3 แผ่น เพื่อแจกให้กับเพื่อนนักศึกษา

10 1.www.tanitsorat.com 2.สำหรับนักศึกษา 3.ตัวอย่างรายงาน

11 ใส่ password : supplychain

12 นักศึกษาสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ e-mail : tanit@v-servegroup.com
www. tanitsorat.com ผู้ประสานงาน คุณจตุพร จัตุพันธ์ โทรศัพท์ ต่อ 1030 โทรสาร

13 END


ดาวน์โหลด ppt การวัดผลและประเมินผลการศึกษา วิชาการจัดการสินค้าและสินค้าคงคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google