งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อรายงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อรายงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อรายงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม
การเปิดรับข่าวสารและสารสนเทศในปัจจุบัน สถาบันบริการสารสนเทศที่น่าสนใจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ หนูสวสัดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ อาจารย์กาญจนา อยู่ในธรรม อาจารย์กิตติยา รัศมีแจ่ม อาจารย์อัมพร เลิศณรงค์

2 รูปแบบการเขียนรายงาน
ส่วนประกอบของรายงาน 1.หน้าปกรายงาน 2.หน้าปกใน 3.เนื้อหา ประกอบด้วย บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ชื่อเรื่องรายงาน (เนื้อหา) บทที่ 3 สรุปและประมวลความคิดเห็น (ตามเรื่องของกลุ่ม) บรรณานุกรม ภาคผนวก

3 ตัวอย่างหน้าปกรายงาน
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ สมชาย ขยันยิ่ง และคณะ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ ปีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 24 pt. Angsana New - Bold 20 pt. Angsana New - Bold 18 pt. Angsana New - Bold

4 ตัวอย่างหน้าปกใน สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ โดย
นายสมชาย ขยันยิ่ง เลขที่ นางสาวลัดดา สายสมร เลขที่ เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ ปีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 24 pt. Angsana New - Bold 20 pt. Angsana New - Bold 20 pt. Angsana New - Bold 18 pt. Angsana New - Bold

5 ตัวอย่างหน้าคำนำ คำนำ
รายงานเรื่อง ได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้น เพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าในวิชา ทำให้ผู้อ่านทราบถึง ... (บอกวัตถุประสงค์ และเนื้อหาภายในเล่มรายงาน) รายงานนี้สำเร็จด้วยดี เพราะได้รับคำแนะนำจาก (ใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม) และได้รับความอนุเคราะห์จาก .... (ใส่ชื่อผู้บุคคลให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)) และอำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า ผู้เขียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ รายงานฉบับนี้คงอำนวยประโยชน์ และทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้เพิ่มเติม มีความชื่นชมและรักในความเป็นเลือดสีม่วงขาว หวงแหน เทิดทูน และรักในสถาบันการศึกษาแห่งนี้มากขึ้นในฐานะแหล่งที่ให้ความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคต สมชาย ขยันยิ่ง และคณะ 24 กุมภาพันธ์ 2557 24 pt. Angsana New - Bold 16 pt. Angsana New

6 ตัวอย่างหน้าสารบัญ สารบัญ สารบัญ (2) สารบัญภาพ (3) บทที่ 1 บทนำ 1
24 pt. Angsana New - Bold สารบัญ หน้า คำนำ (1) สารบัญ (2) สารบัญภาพ (3) บทที่ 1 บทนำ 1 1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ (เกริ่นนำเกี่ยวกับเรื่องที่ทำ) 1.2 ความสำคัญของเรื่องที่ศึกษาค้นคว้า 3 1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า (เรื่องที่ทำ) 1.4 วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้า 5 บทที่ 2 ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 7 2.1 ชาติภูมิ 7 2.2 การศึกษา 8 2.3 ชีวิตราชการและตำแหน่งงาน 10 2.4 ผลงาน 17 2.5 ชีวิตครอบครัว 19 2.6 ถึงแก่พิราลัย 20 บทที่ 3 สรุป และประมวลความคิดเห็น 23 3.1 บทสรุป 23 3.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 27 บรรณานุกรม 31 ภาคผนวก 33 ภาคผนวก ก ประมวลภาพชีวประวัติ 33 ภาคผนวก ข ประมวลภาพผลงานของกลุ่ม 37 16 pt. Angsana New - Bold

7 ตัวอย่างหน้าสารบัญ สารบัญภาพ
ภาพที่ สามสมเด็จ 11 ภาพที่ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 15 24 pt. Angsana New - Bold 16 pt. Angsana New - Bold

8 ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
ตัวอย่างหน้าเนื้อหา 24 pt. Angsana New - Bold บทที่ 2 ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ความหมาย กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (2554, น.9) ได้ให้ความหมายของคำว่า “ ” ไว้ดังนี้ “กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก” ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข (ปราณี มากสุข, 2556, น.11-15) คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค (ชมรมสายสกุลบุนนาค, ม.ป.ป., ออนไลน์) 20 pt. Angsana New - Bold 16 pt. Angsana New

9 ภาพที่ 2-2 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ตัวอย่างหน้าเนื้อหา 2.3 ชีวิตราชการและตำแหน่งงาน กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (2554, น.9) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข ภาพที่ 2-2 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่มา (ชมรมสายสกุลบุนนาค, ม.ป.ป., ออนไลน์) 20 pt. Angsana New - Bold 16 pt. Angsana New

10 เกณฑ์การประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้า สำหรับหมู่เรียน D1 ห้อง 141
ระดับคุณภาพ ประเด็นการประเมิน ดี (5 คะแนน) พอใช้ ปรับปรุง 1. รูปแบบการเขียนรายงาน มีองค์ประกอบครบถ้วน 2. เนื้อหา ถูกต้อง มีประโยชน์ สร้างสรรค์ 3. ภาษา มีความถูกต้อง เหมาะสม อ่านเข้าใจง่าย 4. การจัดทำ ความประณีต เรียบร้อย ตรงต่อเวลา และ การทำงานเป็นกลุ่ม 5. การอ้างอิงและบรรณานุกรม ถูกต้อง ครบถ้วน 6. การนำเสนอ การเลือกใช้สื่อประกอบ เหมาะสม ตรงประเด็น รวมคะแนน (30 คะแนน)


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อรายงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google