งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแต่งกายของนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแต่งกายของนักเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแต่งกายของนักเรียน
วันจันทร์ – วันพุธ แต่งชุดนักเรียน

2 การแต่งกายของนักเรียน
วันพฤหัสบดี แต่งชุดพลศึกษา

3 การแต่งกายของนักเรียน
วันศุกร์ แต่งชุดผ้าไทย

4 หลักสูตรที่ใช้การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 และที่ปรับปรุงใหม่เพิ่มเติม แนวการจัดประสบการณ์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น แนวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การทำงานของสมองเป็นหลัก (BBL-Brain Base Learning)

5 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ตามตัวบ่งชี้รวม 5 ด้าน

6 1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การบริหารจัดภายในศูนย์ที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม บุคลากรภายในศูนย์มีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์โดยมุ่งให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุด

7 2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์
สภาพตัวอาคารมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย บริเวณในศูนย์ และภายนอกศูนย์มีความสะอาด มีระเบียบ และใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเหมาะสม การจัดบริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม ที่รองรับขยะ น้ำดื่ม ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ ศูนย์อยู่ห่างจากแหล่งมลพิษต่างๆ

8 3. ด้านวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีแผนการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ ทักษะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เด็กปฐมวัยมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะโดยการเข้ารับการอบรมหรือศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองในทางวิชาการและวิชาชีพอยู่เสมอ

9 4. ด้านการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ชุมชน องค์ ภาครัฐ หรือเอกชน สถานบันการศึกษา และองค์ศาสนา เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ภายในศูนย์ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชนอย่างต่อเนื่อง

10 5. ด้านคุณภาพในการให้บริการเด็กปฐมวัย
การให้การบริการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม สติปัญญา


ดาวน์โหลด ppt การแต่งกายของนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google