งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อตัวบ่งชี้ 3.3 : มีการนำความรู้และประสบการณ์ จากการบริการวิชาการและ วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ สอนและการวิจัย ( ระดับ ) 1. จุดอ่อน คณะฯ ยังขาดการรวบรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อตัวบ่งชี้ 3.3 : มีการนำความรู้และประสบการณ์ จากการบริการวิชาการและ วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ สอนและการวิจัย ( ระดับ ) 1. จุดอ่อน คณะฯ ยังขาดการรวบรวม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อตัวบ่งชี้ 3.3 : มีการนำความรู้และประสบการณ์ จากการบริการวิชาการและ วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ สอนและการวิจัย ( ระดับ ) 1. จุดอ่อน คณะฯ ยังขาดการรวบรวม สรุป ผลการดำเนินงาน เพื่อนำสู่การสืบค้น เรียนรู้แล้วนำมาเป็นรูปแบบในการ พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 2. จุดแข็ง คณะฯมีบุคลากรที่มีศักยภาพด้านวิชาชีพที่ สามารถให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนได้เป็น อย่างดี

2 3. โอกาส 1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพจึงทำให้เป็นที่ยอมรับแก่ สังคมและชุมชน 2. บุคลากรได้นำความรู้และประสบการณ์จากการ เข้าร่วมการบริการวิชาการในสังคมและชุมชน มา ปรับปรุงพัฒนาการบริหาร การเรียนการสอนและการ วิจัย / สร้างสรรค์ ให้ดียิ่งขึ้น 4. อุปสรรค ระยะทางในการคมนาคมไกลและค่อนข้างลำบาก รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับการเดินทาง

3 5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา 1. กำหนดแผนการจัดการเรียนเรียนรู้ ให้ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและความ ต้องการของสังคม 2. กำหนดแผนการเผยแพร่ความรู้ตาม ลักษณะเฉพาะในแต่ละสาขาวิชาชีพให้เป็นที่ ยอมรับแก่สังคมและชุมชนมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ชื่อตัวบ่งชี้ 3.3 : มีการนำความรู้และประสบการณ์ จากการบริการวิชาการและ วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ สอนและการวิจัย ( ระดับ ) 1. จุดอ่อน คณะฯ ยังขาดการรวบรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google