งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อตัวบ่งชี้ 3.5 : จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการ และวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับใน ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 1. จุดอ่อน คณะฯมีพื้นที่ใช้สอยอย่างจำกัดในการเอื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อตัวบ่งชี้ 3.5 : จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการ และวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับใน ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 1. จุดอ่อน คณะฯมีพื้นที่ใช้สอยอย่างจำกัดในการเอื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อตัวบ่งชี้ 3.5 : จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการ และวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับใน ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 1. จุดอ่อน คณะฯมีพื้นที่ใช้สอยอย่างจำกัดในการเอื้อ ประโยชน์ต่อการให้บริการวิชาการอย่างเต็มรูปแบบ 2. จุดแข็ง คณะฯมีความพร้อมในการเป็นแหล่งให้บริการ วิชาการและวิชาชีพ

2 3. โอกาส 1. คณะฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งของท้องถิ่นที่มี ศักยภาพและมีผลงานทางวิชาการด้านศิลปกรรมเป็นที่ ยอมรับในระดับชาติ 2. เนื่องจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและ สังคมส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมทางด้านศิลปกรรมรวมอยู่ ด้วยจึงเป็นโอกาสให้คณะศิลปกรรมเป็นแหล่งให้บริการ วิชาการและวิชาชีพ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคม และชุมชนได้เป็นอย่างดี 4. อุปสรรค เนื่องจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ยังต้องใช้พื้นที่ ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จึงทำให้ พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการสร้างแหล่งการเรียนรู้

3 5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา กำหนดแผนการใช้สอยพื้นที่เท่าที่มีอยู่อย่าง จำกัดให้เอื้อประโยชน์ต่อการให้บริการวิชาการ อย่างเต็มรูปแบบ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อตัวบ่งชี้ 3.5 : จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการ และวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับใน ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 1. จุดอ่อน คณะฯมีพื้นที่ใช้สอยอย่างจำกัดในการเอื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google