งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพลักษณ์ของ การประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพลักษณ์ของ การประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพลักษณ์ของ การประชาสัมพันธ์
Week 7 :ภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ (ต่อ)

2 เราจะเลือกคบใคร เพราะอะไร ?
ความสำคัญของภาพลักษณ์

3 เราจะเลือกซื้อสิ้นค้าอันไหน เพราะอะไร ?
ผ้าขาวม้า OTOP ผ้าพันคอเกาหลี เราจะเลือกซื้อสิ้นค้าอันไหน เพราะอะไร ? ความสำคัญของภาพลักษณ์

4 ความสำคัญเชิงจิตวิทยา เพราะภาพลักษณ์จะส่งผลต่อแนวโน้มและพฤติกรรม
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งที่อยู่รอบตัว ภาพลักษณ์จะเป็นปัจจัยผลักดันให้กลุ่มประชาชน สนับสนุนหรือคัดค้านการดำเนินงานขององค์กร

5 ภาพลักษณ์เป็นอคติ เป็นเรื่องฝังใจแก้ไขยาก
หากมีภาพลักษณ์ดีแล้ว สิ่งแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะถูกมองไปในแง่ดีด้วย

6 ช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าและองค์กร
ความสำคัญเชิงธุรกิจ ช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าและองค์กร ทำให้สินค้าเกิดความแตกต่างกับคู่แข่งในตลาดส่งผลให้สามารถตั้งราคาได้แพงขึ้น ศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น

7 ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
กระเป๋า LV 50,000 บาท กระเป๋าประตูน้ำ 500 บาท ราคาตามคุณภาพ ราคาตามภาพลักษณ์ ราคาสินค้าจริง

8 คริสตัล น้ำดื่มเพื่อคนรักสุขภาพ สิงห์ \ เพียวน้ำดื่มสะอาด
ช่วยสร้างความภักดีในสินค้า คริสตัล น้ำดื่มเพื่อคนรักสุขภาพ สิงห์ \ เพียวน้ำดื่มสะอาด การสร้างการรับรู้แบรนด์เพื่อทำให้สินค้าเป็น Top of mind ของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญของการทำตลาดน้ำดื่ม แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้บริโภคจะ Switching Brand ไปดื่มน้ำแบรนด์อื่น

9 เอกลักษณ์กับภาพลักษณ์
เอกลักษณ์ หมายถึงภาพที่กำหนดขึ้นโดยองค์กรหรือสินค้า เอกลักษณ์เป็นสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้ สะท้อนให้เห็นเนื้อแท้ของสินค้าและองค์กรนั้น อาทิ โลโก้ เครื่องแบบพนักงาน เป็นต้น

10 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ เอกลักษณ์ และชื่อเสียง
กลุ่มประชาชนเป้าหมาย รับรู้

11 หน้าที่ของผู้ดูแลภาพลักษณ์
1. ให้ข้อเท็จจริงที่เป็นบวก 2. สร้างประสบการณ์ที่ประทับใจ เครื่องปรุง 3. การชักชวนให้กลุ่มเป้าหมายใช้มาตรการที่เป็นส่งผลในทางบวกมาใช้ในการประเมินองค์กร การปรุง 4. ติดตามประเมินผล ว่าสอดคล้องกับที่ต้องการหรือไม่ อาหาร หน้าที่ของผู้ดูแลภาพลักษณ์

12 Makro ไม่มีบริการถุงพลาสสิต หากต้องการต้องซื้อ คนอาจติดความว่าเป็นการช่วยลดขยะ หรืออาจมีบ้างคนเห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก MK มีพนักงานออกมาเต้นเป็นช่วงๆ เพื่อให้เห็นถึงความกระฉับกระเฉงแต่คนอาจมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ กรณีศึกษา

13 ให้นักศึกษาอธิบายการหน้าที่ของผู้ดูแล ภาพลักษณ์ในสถานการณ์กรณีศึกษา
แบบฝึกหัด


ดาวน์โหลด ppt ภาพลักษณ์ของ การประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google