งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 4 คณะผู้จัดทำ 1. นายวชิร บุษราคัมวดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 4 คณะผู้จัดทำ 1. นายวชิร บุษราคัมวดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 4 คณะผู้จัดทำ 1. นายวชิร บุษราคัมวดี
กลุ่มที่ 4 คณะผู้จัดทำ 1. นายวชิร บุษราคัมวดี 2. นางสาวสุธาทิพย์ สุวรรณวงศ์ 3. นางสาวพเยาว์ มาลัยเลิศ 4. นางสาวเกษมสุข ศรีวะรมย์ 5. นายปรีชา พิลาสุข

2 นางสาวสมนึก ได้ลงเรือจากท่าเดอะมอลล์บางกะปิ เพื่อไปเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยขึ้นเรือที่ท่ารามคำแหง29 เกิดอยากรู้ว่าการเดินทางมีระยะทางเท่าไร แล้วท่าเรือที่เรือแล่นผ่านนั้นมีทั้งหมดกี่ท่า 1. ตรวจสอบว่าท่าเดอะมอลล์บางกะปิถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง ท่าเรือที่อยู่ระหว่างทางที่เรือแล่นผ่านว่ามีกี่ท่า และหาวัด / มัสยิด มีกี่แห่ง 2. ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินการ โดยแสดงผลภาพแผนที่และข้อมูลในแต่ ละขั้นตอน

3 ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลและสร้างฐานข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลและสร้างฐานข้อมูล 1. เลือกท่าเดอะมอลล์บางกะปิ 2. เลือกมหาวิทยาลัยรามคำแหง

4 ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล 1. ค้นหาท่าเดอะมอลล์บางกะปิ 2. ค้นหามหาวิทยาลัยรามคำแหง 3. หาระยะทางจากท่าเดอะมอลล์บางกะปิถึงท่าม.รามคำแหง29 4. หาท่าเรือที่เรือแล่นผ่าน 5. หาวัดและมัสยิดว่ามีกี่แห่ง

5 1. ค้นหาท่าเดอะมอลล์บางกะปิ

6 ชื่อสถานที่ที่พบ

7 ท่าเดอะมอลล์บางกะปิ

8 2. ค้นหามหาวิทยาลัยรามคำแหง

9 ชื่อสถานที่ที่พบ

10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

11 3.หาระยะทางจากท่าน้ำเดอะมอลล์บางกะปิถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง

12 การหาระยะทางทีละหน้าจอ

13 ระยะทางทั้งสิ้น = 3.02 + 1.73 = 4.75 กิโลเมตร
ระยะทางทั้งสิ้น = = กิโลเมตร

14 4.หาท่าน้ำ มัสยิด และวัดที่อยู่ใกล้กับเส้นทางผ่าน
จุดเริ่มต้น

15 จุดสิ้นสุด

16 ขั้นตอนที่ 4 นำเสนอผลวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 4 นำเสนอผลวิเคราะห์ รายงานผลภาพแผนที่และข้อมูลที่ได้ดังนี้ 1. ท่าเรือที่เรือแล่นผ่าน มี 6 แห่ง ดังนี้ 1. ท่าเดอะมอลล์บางกะปิ 2. ท่าวัดกลาง 3. ท่ามหาดไทย 4. ท่า ม.รามคำแหง 5. ท่าวัดเทพลีลา 6. ท่า ม.รามคำแหง29

17 2. ระยะทางจากท่าเดอะมอลล์บางกะปถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีระยะทาง
ทั้งสิ้น กิโลเมตร 3. วัดและมัสยิด มีดังนี้ 1. มัสยิดริดวานุ้ลอิสลาม 2. มัสยิดยามีอุ้ลอิสลาม 3. วัดเทพลีลา 4. วัดพระยาไกรสีห์

18 เครื่องมือที่ใช้ คือ www.bangkokgis.com


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 4 คณะผู้จัดทำ 1. นายวชิร บุษราคัมวดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google