งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล
การฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน

2 จัดทำโดย นายนิรุติ อุ่นจิตต์ เลขที่11 นางสาวจุฬารัตน งาผักแว่น เลขที่20 นางสาวเจตปรียา อ่อนแก้ว เลขที่21 นางสาวศุภิสรา คำยอด เลขที่35 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ครูที่ปรึกษา นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

3 1.แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
ปัจจุบันกองทัพอากาศไทย ได้มีบทบาทในการปกป้องอธิปไตยของชาติไทยเป็นอย่างมาก เพื่อความเข้มแข็งของกองทัพอากาศไทยจึงต้องมีการฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำ ซึ่งเป็นการซ้อมภายในประเทศหรือการฝึกซ้อมกับกองทัพอากาศจากต่างประเทศ และในการฝึกซ้อมนั้นต้องมีการจัดเก็บข้อมูล เช่น ชื่อนักบิน เครื่องบินที่ใช้ วันและเวลาในการฝึกบิน เป็นต้น และโดยปกติโรงเรียนการบินได้มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมการบินด้วยการจดบันทึก ทำให้ข้อมูลอยู่อย่างกระจัดกระจายและอาจเกิดการซ้ำซ้อนของข้อมูลขึ้นโดยส่งผลต่อการค้นหาและการเลือกใช้ข้อมูล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อสะดวกในการเลือกใช้ข้อมูล และสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลถือเป็นความลับอย่างมาก

4 โดยโปรแกรม Microsoft Access 2007 จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลถูกจัดเก็บข้อมูลรูปแบบของแฟ้มข้อมูลอิสระและรวบรวมข้อมูลไว้เป็นศูนย์กลาง จึงทำให้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเก็บข้อมูลที่มีจำนวนมากได้ Microsoft Access 2007 จึงเป็นระบบการจัดการที่ดีตัวหนึ่งที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลได้เป็นระบบและสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงนำโปรแกรม Microsoft Access 2007 มาทำการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อช่วยรองรับความต้องการใช้งานของผู้ใช้ในระบบข้อมูลให้มีความเป็นระเบียบ ง่ายต่อการใช้งานสะดวกและรวดเร็วต่อการค้นหาข้อมูลมากขึ้น

5 2.วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลตารางการฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน 2.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลตารางการฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน 3.เพื่อประเมินผลระบบการจัดการฐานข้อมูลตารางการฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน

6 3.หลักการและทฤษฎี 1.การสร้างและพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล
2.การออกแบบฐานข้อมูล 3.การใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2007 4.ระบบงานตารางการฝึกซ้อมเที่ยวบิน

7 4.ขั้นตอนการดำเนินงาน 4.1ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเครื่องมือที่ใช้
1.Ram ความจุ 2 GB 2.Hard Disk ความจุ 70.4 GB 3.Flash Drive 4. Keyboard 5. Mouse 6. Microsoft Access 2007

8 4.2 ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน
1) การศึกษาและวิเคราะห์ระบบ 2) การออกแบบระบบ 3) การพัฒนาระบบ 4) การทดสอบและแก้ไขระบบ 5) จัดทำรายงาน และคู่มือการใช้โปรแกรม 6) นำเสนอโครงงาน 4.3 งบประมาณที่ใช้ 500 บาท

9 5.แผนการปฏิบัติงาน ลำดับที่ กิจกรรม เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3
เดือนที่ 4 1 2 3 4 ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานการจัดการฐานข้อมูลการ ฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน ออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลการฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลการฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 5 จัดทำรายงาน และคู่มือการใช้โปรแกรม 6 นำเสนอโครงงาน

10 6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 7.เอกสารอ้างอิง
1.เข้าใจระบบการจัดการฐานข้อมูลการฝึกซ้อมการบิน กรณีศึกษาโรงเรียนการบิน 2.ได้ซอฟแวร์ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 3.เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลต่างๆ 7.เอกสารอ้างอิง

11 E-R Diagrame

12 ออกแบบตาราง

13

14

15

16 ออกแบบหน้าจอส่วนนำเข้าข้อมูล

17

18

19 ออกแบบส่วนรายงาน

20

21


ดาวน์โหลด ppt โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google