งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสุรีย์พร ศรีภิรมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสุรีย์พร ศรีภิรมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสุรีย์พร ศรีภิรมย์ 473040624-1
มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงานและพลังงานไฟฟ้าสำหรับแหล่งกำเนิดพลังงานขนาดเล็ก รหัสโครงการ COE นายปารเมศ จันทรโคตร นางสาวสุรีย์พร ศรีภิรมย์ COE

2 อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ. วาธิส ลีลาภัทร COE

3 หัวข้อการนำเสนอ ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ
แผนการดำเนินงาน การออกแบบ สิ่งที่ต้องศึกษา แผนการดำเนินงานขั้นต่อไป ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข COE

4 ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
COE

5 ขอบเขตของโครงการ กำลังงานประมาณไม่เกิน 100 W และใช้กับแรงดัน 220 V 50 Hz. ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมและแสดงผลบนจอ LCD สามารถวัดกำลังงานและพลังงานไฟฟ้า และคำนวณค่าไฟฟ้าที่ลดลงได้ COE

6 แผนการดำเนินงาน COE

7 สิ่งที่ต้องศึกษา ทบทวนความรู้เกี่ยวกับแอนะล็อก
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ COE

8 รูปแบบวงจรที่ศึกษา (1/2)
แบบที่ 1 แบบที่ 2 COE

9 รูปแบบวงจรที่ศึกษา (2/2)
แบบที่ 3 แบบที่ 4 COE

10 รูปแบบวงจรที่เลือกใช้
p(t) Pavg pulse V to F LCD COE

11 แผนการดำเนินงานขั้นต่อไป
ศึกษาและเลือกใช้อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม ไมโครคอนโทรลเลอร์ การเปลี่ยนสัญญาณแรงดันเป็นความถี่ ADE7755 วิเคราะห์วงจรที่ออกแบบ ทดสอบการทำงาน COE

12 ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
ในตอนต้น ยังไม่มีความเข้าใจในการทำงานของมิเตอร์ดิจิตอล การเลือกอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ COE

13 คำถามและข้อเสนอแนะ COE


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสุรีย์พร ศรีภิรมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google