งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบการเปลี่ยนตัวแทนผู้ให้บริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบการเปลี่ยนตัวแทนผู้ให้บริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบการเปลี่ยนตัวแทนผู้ให้บริการ
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการให้บริการลูกค้า บริษัทฯ จึงกำหนดระเบียบการเปลี่ยนตัวแทนผู้ให้บริการ สำหรับลูกค้าที่ต่ออายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทดังนี้ กรณีผู้เอาประกันต้องการเปลี่ยนตัวแทนผู้ให้บริการ ก่อนวันสุดท้ายที่กรมธรรม์หมดอายุความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยต้องดำเนินการจัดทำหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้ 1.1 กรอกคำขอเปลี่ยนผู้ให้บริการตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วน และส่งให้แผนกรับประกัน รถยนต์ ภาคสมัครใจดำเนินการพิจารณา 1.2 ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องส่งให้แผนกรับประกันรถยนต์ ภาคสมัครใจ พร้อมกับคำขอเปลี่ยนผู้ให้บริการตามข้อ 1.1 1.3 ณ วันที่แจ้งความคุ้มครองท่านต้องแนบเอกสารการโอนโค๊ตครบชุดภายใน วันที่แจ้งงานเท่านั้น หากไม่มีเอกสารแนบ แผนกฯ จะแจ้งให้ตัวแทนเดิม เป็นผู้ออกกรมธรรม์ให้ลูกค้าในวันถัดไปทันที

2 2. กรณีผู้เอาประกันต้องการเปลี่ยนตัวแทนผู้ให้บริการ ในวันสุดท้ายที่กรมธรรม์หมดอายุความคุ้มครอง สามารถเปลี่ยนโค๊ตเป็นของตัวแทนผู้ให้บริการใหม่ได้เลย โดยไม่ต้องใช้หลักฐานประกอบการพิจารณาตามข้อ 1 กรณีกรมธรรม์หมดอายุในวันหยุดทำการให้สามารถแจ้งความคุ้มครองเปลี่ยนโค๊ตเป็นของตัวแทนผู้ให้บริการใหม่ได้ ณ วันสุดท้ายของวันทำการ(ของสัปดาห์ที่กรมธรรม์หมดอายุ)โดยไม่ต้องใช้หลักฐานประกอบการพิจารณาตาม ข้อ 1 หมายเหตุ : แนบตัวอย่างคำขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลายเซ็นต์ผู้เอาประกันในใบคำขอเปลี่ยนผู้ให้บริการกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องเซ็นต์เหมือนกัน

3

4


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบการเปลี่ยนตัวแทนผู้ให้บริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google