งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการทำสัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการทำสัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการทำสัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกัน
ประกาศ ให้ผู้กู้รายเก่าจาก ม.6 ทำสัญญาเงินกู้ กยศ. วิธีการทำสัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกัน ทำสัญญากู้ยืม/สัญญาค้ำประกันที่อำเภอตามภูมิลำเนา - นำบิดา-มารดา/ผู้ปกครอง ไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่อำเภอตามภูมิลำเนา โดยใช้หนังสือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ที่อำเภอลงนาม รับรองการค้ำประกัน

2 กำหนดส่งวันที่ 26 สิงหาคม 2553
ส่งสัญญา กำหนดส่งวันที่ 26 สิงหาคม 2553 ให้นำสัญญาฯที่ลงนามเรียบร้อยจากอำเภอ และเอกสารประกอบสัญญา มาส่งพร้อมสัญญาด้วย ณ ห้องกิจการนักศึกษา ด้วยตนเองทุกคน หากส่งหลังจากวันที่กำหนด และเอกสารประกอบสัญญาไม่ครบถ้วน ให้มาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนในวันนั้น มิฉะนั้นจะตัดสิทธิ์การกู้ทันที

3 สั่งพิมพ์หน้า/หลัง จำนวน 2 ชุด ตั้งระยะขอบให้เป็น 0 ทั้งหมด
ผู้ปกครองผู้กู้ สั่งพิมพ์หน้า/หลัง จำนวน 2 ชุด ตั้งระยะขอบให้เป็น 0 ทั้งหมด แล้วนำหนังสือถึงนายอำเภอไปให้นายอำเภอเซ็น ใครก็ได้ เจ้าหน้าที่งานทุน

4 ส่งเอกสารประกอบสัญญา 2 ฉบับด้วย
1.สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา 2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 3.สำเนาบัตรประชานของผู้ค้ำประกัน (บิดาหรือมารดา) 4.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน (บิดาหรือมารดา) 5.สำเนาบัตรประชานของผู้แทนโดยชอบธรรม (บิดาหรือมารดา) 6.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนโดยชอบธรรม (บิดาหรือมารดา) 7.สำเนาสมุดบัญชีกรุงไทยที่มีชื่อของนักศึกษา 8.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล) (สำเนาทะเบียนบ้านจะต้องเป็นที่อยู่เดียวกันกับที่ระบุในสัญญากู้ยืม) เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร


ดาวน์โหลด ppt วิธีการทำสัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google