งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2554 โดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2 หอสมุดฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดภาคการศึกษา เวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เสาร์ ปิดบริการในวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ การให้บริการในช่วงปิดภาคการศึกษา ดูจากประกาศของหอสมุดฯ

3 ระเบียบการเข้าใช้หอสมุดฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
Do & Don’t

4 Do : ก่อนเข้าหอสมุดฯ กรุณาแสดง...
VISITOR บัตรนักศึกษา บัตรอนุญาตเข้าหอสมุด

5 Do : แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

6 Don’t : ห้ามเข้าหอสมุดฯ เมื่อใส่...

7 Don’t : ไม่นำ...เข้ามารับประทานในหอสมุดฯ
อาหาร เครื่องดื่ม ขนม

8 Do : ไม่รบกวนผู้อื่นโดยการ...
ปิดเสียงโทรศัพท์ ไม่ส่งเสียงดัง ไม่ใช้แฟลช

9 Do : หลังจากใช้สิ่งพิมพ์แล้ว ให้วางไว้ที่...

10 ระเบียบการขอใช้ทรัพยากร
Rule…

11 การเป็นสมาชิกหอสมุดฯ
นักศึกษา ม.มหิดลทุกคน สามารถเป็นสมาชิกหอสมุดฯ โดย กรอกใบสมัครพร้อมแนบรูป 1 นิ้ว 1 ใบ และแสดงบัตรนักศึกษา ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 ต่ออายุสมาชิกเมื่อขึ้นเทอมใหม่ ต้องไม่มีหนังสือ/วัสดุคงค้าง หรือค้างค่าปรับ โดยนำหลักฐานการลงทะเบียนมาแสดงที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 บัตรสมาชิกหาย แจ้งที่เคาน์เตอร์ยืมคืน ชั้น 1 ทันที

12 เคาน์เตอร์ยืม-คืน บริเวณชั้น 1

13 Overdue fines (baht : day)
การยืม – คืน (1) นักศึกษา ปริญญาตรี มีสิทธิยืมหนังสือได้ 10 เล่ม เป็นเวลา 10 วัน ยกเว้น หนังสือสำรองและวิทยานิพนธ์ ยืมได้ 3 วัน MEMBER TOTAL Loan period (days) Overdue fines (baht : day) General books Reserve books Thesis Reserve books/ Thesis Student 10 3 30

14 การยืม – คืน (2) การต่ออายุการยืม ต่อได้อีก 2 ครั้ง ถ้าไม่มีผู้จองต่อ โดย... - ติดต่อด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ยืมคืน ชั้น 1 - ติดต่อทางโทรศัพท์ โทร ต่อ 4225, 4264 - ต่ออายุการยืมทางออนไลน์ผ่าน ยืมต่อไม่ได้ เมื่อ... บัตรสมาชิกฯ หมดอายุ ค้างค่าปรับ ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป มีหนังสือค้างส่งนานเกินกว่า 3 สัปดาห์ มีวัสดุที่ยืมออกได้อยู่ในครอบครองเกินจำนวนที่กำหนด

15 การจองหนังสือ การจองหนังสือที่มีผู้ยืมออก ทำได้ 2 วิธี คือ
กรอกแบบฟอร์มจองที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน โดยระบุข้อมูลต่อไปนี้ให้ชัดเจน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง เลขหมู่หนังสือ ชื่อ-นามสกุล ผู้จอง พร้อมทั้งเลขบาร์โค้ดบัตรสมาชิก จองทางออนไลน์ผ่าน ( มีข้อจำกัดให้ศึกษาคู่มือออนไลน์ )

16 กรุณาแจ้งที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 ทันที!!!
ค่าปรับ เมื่อคืนหนังสือหลังกำหนด...ปรับ หนังสือทั่วไป 3 บาท/เล่ม/วัน วิทยานิพนธ์ 30 บาท/เล่ม/วัน เมื่อทำสิ่งพิมพ์ชำรุด/เสียหาย กรุณาแจ้งที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 ทันที!!!

17 Congratulation MU’s Freshy 2011


ดาวน์โหลด ppt ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google