งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผลการดำเนินงานในปี 2548 และปี 2549 (กพร.) ผลตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการปี 2548 รอบ 12 เดือน ผลตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการปี 2549 รอบ 6 เดือน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผลการดำเนินงานในปี 2548 และปี 2549 (กพร.) ผลตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการปี 2548 รอบ 12 เดือน ผลตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการปี 2549 รอบ 6 เดือน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 ผลการดำเนินงานในปี 2548 และปี 2549 (กพร.) ผลตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการปี 2548 รอบ 12 เดือน ผลตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการปี 2549 รอบ 6 เดือน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2549 และกันเงินเหลื่อมปี ประเด็นการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการของทส.(พ.ค.49) 2 การดำเนินงานโครงการ Mega Project ด้านน้ำ(สนผ.) 3 ศูนย์บริการร่วม/ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์(ศสท.) ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วม ผลการดำเนินงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารพ.ศ. 2540 การประชาสัมพันธ์ของกรมทรัพยากรน้ำ 4 รายงานประจำปี 2548 (สนผ.) 5 สรุปภาพรวมคำของบประมาณปี 2550 (สนผ.) 6 ข้อเสนอแนะการปรับแผนฯ 4 ปี (สนผ., กพร.)

3 รายงานประจำปี 2548 1.ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน 1.1 แผนปฏิบัติราชการ สป.ทส. 1.2 ข้อมูล พื้นฐาน (โครงสร้าง, อัตรากำลัง, งปม.) 2.ผลการปฏิบัติราชการ 2.1 ผลสัมฤทธิ์ของปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ 2.2 ผลการปฏิบัติราชการภายใต้แผนฯประจำปี 3.รายงานการเงิน 3.1 แสดงลักษณะทางการเงิน 3.2 ต้นทุนผลผลิต 3.3 การวิเคราะห์ทางการเงิน 4.ผลงานสำคัญ


ดาวน์โหลด ppt 1 ผลการดำเนินงานในปี 2548 และปี 2549 (กพร.) ผลตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการปี 2548 รอบ 12 เดือน ผลตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการปี 2549 รอบ 6 เดือน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google