งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ/คณะทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ/คณะทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 1 กลไกการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการของ กรมอนามัยและหน่วยงานในสังกัด (การจัดทำคำรับรองฯ และ PMQA)

2 1. การดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ/คณะทำงาน
- องค์ประกอบ ,จำนวน ,บทบาท ของ คณะกรรมการ/คณะทำงาน - คกก./คณะทำงาน ควรมีกี่ชุด อะไรบ้าง แนวคิด/วิธีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ของคณะกรรมการ/คณะทำงาน สรุป ข้อเสนอแนะ 1. คณะกรรมการประสานและสนับสนุน, เจ้าภาพหมวด PMQA และเครือข่าย กพร. ของทั้งส่วนกลางและศูนย์อนามัย ต้องเชื่อมโยงการดำเนินงาน ซึ่งกันและกัน และชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบโดยทั่วกัน 2. เครื่อข่าย กพร. ควรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องทุกเรื่อง 3. หน่วยงานย่อยภายในกรมอนามัย ต้องมีผู้รับผิดชอบหลัก หรือ เจ้าภาพหลัก ในการดำเนินงาน กพร. 4. ผู้บริหารของหน่วยงานควรให้ความสำคัญกับงาน กพร.

3 2. บทบาทของผู้บริหาร (อธิบดี รองอธิบดี หัวหน้าหน่วยงาน) เช่น
ควรมีบทบาทในการตัดสินใจ เป็นต้น สรุป ข้อเสนอแนะ 1. ผู้บริหารระดับสูงของกรมอนามัย ต้องให้ความสำคัญกับงาน กพร. และ PMQA อย่างจริงจัง เช่น เป็นประธานหมวด PMQA หรือประธาน คณะกรรมการต่างๆ และเข้าร่วมประชุมฯ ด้วยตนเอง 2. สนับสนุน/เสริมสร้าง ขีดความสามารถและความเข้มแข็งของ การดำเนินงาน กพร. 3. กำหนดให้งาน กพร. เป็น KPI รายบุคคลของผู้บริหารฯ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น วัดจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม หมวด 1 ,การมีส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็นในเรื่อง กพร. ฯลฯ 4. ผู้บริหารต้องร่วมรับผิดชอบในตัวชี้วัด กพร. หรือการตัดสินใจ เช่น การนำองค์กร

4 3. การนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน
สรุป ข้อเสนอแนะ 1. กองแผนงาน เจ้าภาพตัวชี้วัด และเจ้าภาพหมวด PMQA ควรมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน 2. บูรณาการการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กพร. และ PMQA ร่วมกับระบบนิเทศติดตามงานของผู้บริหารกรมอนามัย

5 4. การสนับสนุนการดำเนินงานของกรมอนามัยต่อหน่วยงานในสังกัด
สรุป ข้อเสนอแนะ 1. กรมอนามัย ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดการประชุมฯ ให้กับ เจ้าภาพหมวดของ PMQA หรือเจ้าภาพตัวชี้วัดสำคัญของกรมอนามัยอย่าง เหมาะสม 2. ควรมีการจัดทำเกณฑ์ในการสนับสนุนแรงจูงใจ ให้กับผู้รับผิดชอบงาน กพร. ของหน่วยงาน และมีระบบการควบคุมกำกับให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ฯ

6 5. ความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สรุป ข้อเสนอแนะ 1. สร้างกลไกการประสานความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ช่น เพิ่มความถี่ ในการจัดประชุม และการสื่อสารข้อมูล 2. ผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่าย กพร. หรือ PMQA หมวดต่าง ๆ องค์ประกอบ ของผู้เข้าร่วมประชุมควรประกอบด้วย เครื่องข่าย กพร. และเจ้าภาพหมวด PMQA

7 6. วิธีการพัฒนาระบบราชการที่มั่นคงและยั่งยืน
สรุป ข้อเสนอแนะ 1. หน่วยงานย่อย ควรจัดให้มีโครงสร้างงาน กพร. ที่ชัดเจน 2. หน่วยงานย่อย ควรกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบงาน กพร., PMQA, และงานยุทธศาสตร์ และให้ถือเป็นบทบาทภารกิจประจำ 3. กรมอนามัย ต้องใช้ PMQA เป็นเครื่องมือในการจัดทำ แผนปฏิบัติงาน/โครงการ 4. กลุ่มสนับสนุนวิชาการต้องมีศักยภาพในการบูรณาการงาน กพร. PMQA และแผนยุทธศาสตร์

8 7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน เช่น ระยะเวลาการจัดทำคำรับรองฯ เป็นต้น
สรุป ข้อเสนอแนะ 1. เลื่อนขั้นตอนการลงนามในคำรับรองฯ ของกรมอนามัย เป็นภายในเดือนธันวาคม 2. การประชุมเครือข่าย เพื่อชี้แจงเกณฑ์ประเมินให้แก่หน่วยงาน ให้เป็นภายในเดือนธันวาคม


ดาวน์โหลด ppt 1. การดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ/คณะทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google