งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดการส่งเสริมปศุสัตว์ไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดการส่งเสริมปศุสัตว์ไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดการส่งเสริมปศุสัตว์ไทย
(ร่าง) แนวคิดการส่งเสริมปศุสัตว์ไทย เกษตรกรผู้ผลิต ผู้บริโภค ผลผลิตมีความปลอดภัย อาหารปลอดภัย ต้นทุนต่ำ ความมั่นคงทางอาหาร สะดวก ราคายุติธรรม การตลาดยั่งยืน

2 (ร่าง) ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้บริโภค
Road Map การส่งเสริมการปศุสัตว์ (เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์) ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้บริโภค ระบบ Logistics ข้อมูลข่าวสาร สถิติแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สภาพัฒนาเศรษฐกิจฯ (สศช.) สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ (สพส.,เขต,จังหวัด,สธ.) ข้อมูลการตลาด (ส.ส.ส.,เขต,จังหวัด) Zoning เกษตรกร สร้าง Smart Farmer และเกษตรกร รุ่นใหม่ (ส.ส.ส. , เขต , จังหวัด) การจัดการฟาร์ม (ส.ส.ส. , สคบ. , สพส สตส. , สสช , เขต ,จังหวัด) ร้านอาหาร (จังหวัด ,สธ.) โรงฆ่าสัตว์/สถานที่ชำแหละ เนื้อสัตว์ (จังหวัด,สธ.) ปัจจัยการผลิต สัตว์พันธุ์ดี (สพพ.,สทป.,เอกชน) ธนาคารโค – กระบือ(กองงานพระราชดำริ) อาหารสัตว์ ได้แก่ พื้นที่ปลูกวัตถุดิบ (สศก.) และ พืชอาหารสัตว์ (สอส.,ท้องถิ่น) แหล่งน้ำ (พด. , ชป.) ศูนย์รวบรวมสินค้า ปศุสัตว์ก่อนการแปรรูป ราคา (พาณิชย์) การแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์ (กองผลิตภัณฑ์) การแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์ (กองผลิตภัณฑ์ , สธ. ) เครือข่ายผู้ผลิต/ตลาด (ส.ส.ส. , เขต , จังหวัด) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งรับสัตว์ (ด่านฯ) อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานที่กักสัตว์ (ด่านฯ) การบริหารจัดการ (ส.ส.ส.,เขต, จังหวัด) เทคโนโลยี งานวิชาการ งานวิจัย Bio Gas ฯลฯ (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

3 โครงสร้างการบริหาร (ร่าง)
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาชนิดสัตว์ (เป้าหมาย 7 คณะ) เช่น Egg Board , Milk Board , Pig Board คณะกรรมการส่งเสริมการปศุสัตว์ ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ภาคเอกชน/องค์กร ที่เกี่ยวข้อง โดยมี อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ทำหน้าที่ เลขานุการ คณะทำงานฯ แยกตามรายชนิดสัตว์ (7 ชนิดสัตว์) ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ หัวหน้าคณะทำงาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะทำงาน และตัวแทนภาคเอกชน ผู้แทน สสส. เลขานุการ


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดการส่งเสริมปศุสัตว์ไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google