งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ รุ่น 23 สู่ KASETSART Executive MBA วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ รุ่น 23 สู่ KASETSART Executive MBA วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ รุ่น 23 สู่ KASETSART Executive MBA วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554 1

2  แนะนำกรรมการ  หลักสูตร แผนการเรียน  กิจกรรมพิเศษ  สิ่งอำนวยความสะดวก

3

4 แผนผังอาคารและ เส้นทางการเดินทาง โครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหาร

5 สระน้ำ ที่จอดรถ อุโมงค์แยกเกษตร ประตูใหญ่ --------------- ถนนพหลโยธิน --------------- ธนา คาร ออม สิน สระบัว ------ ถนนงามวงศ์ วาน ----------- ประตู 1 งาม วงศ์วาน

6 แผนผังอาคารเรียนชั้น 1 ห้องพระพิรุณ 2 ห้องพระพิรุณ 1 หอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้องน้ำ โถงชั้น 1

7 แผนผังอาคารเรียนชั้น 2 ห้องสมุดห้องพระพิรุณ 3 ห้องน้ำ ชาย ห้องน้ำ หญิง ห้องพักรับประทานอาหาร

8 แผนผังอาคารเรียนชั้น 3 ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน ฝ่ายบริหาร สำนักงาน ฝ่ายการเงินและบัญชี

9

10

11 ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 13 มิ. ย. 54

12

13 http://www.lib.ku.ac.th/ 1. อาคารช่วงเกษตรศิลป การ ( อาคารเดิม ) เน้น การเป็นห้องสมุดรูป แบบเดิม หรือ Traditional Library ที่ ประกอบด้วยทรัพยากร สารสนเทศฉบับพิมพ์ ซึ่ง ได้แก่ หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ ทั้ง ภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศ 2. อาคารเทพรัตน์วิทยา โชติ ( อาคารใหม่ ) เน้น การบริการในรูปแบบใหม่ เป็นห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e- library อย่างสมบูรณ์ สำนักหอสมุด

14

15

16 ห้องสมุดสาขา เศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ ห้องสมุดสาขา เศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ ( ห้องสมุด พิทยาลงกรณ ) http://bidyalib.eco.ku.ac.th/

17


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ รุ่น 23 สู่ KASETSART Executive MBA วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google