งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กรกฎาคม 2553

2 สรุปสาระสำคัญ - เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินที่ได้จ่ายเพื่อเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง - จึงออกประกาศกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของทรัพย์สินประเภท วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานเพิ่มเติมจากประกาศฯทั้ง 5 ฉบับ

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
- ประเภท ยี่ห้อ รุ่น วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ที่ผ่านหลักเกณฑ์ ตามข้อ 1 ของประกาศฯ (ฉบับที่1) ตามรายละเอียดแนบท้าย รายละเอียดแนบท้าย ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบอร์ 5 - ตู้เย็น มีจำนวน 3 ยี่ห้อ 8 รุ่น ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายของประกาศฉบับนี้ ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบอร์ 5 - เครื่องปรับอากาศ มีจำนวน 10 ยี่ห้อ 32 รุ่น ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายของประกาศฉบับนี้ ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดฟลูออเรสเซนซ์ T5 เบอร์ 5 มีจำนวน 3 ยี่ห้อ 8 รุ่น ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายของประกาศฉบับนี้

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google