งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 สิงหาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 สิงหาคม 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 สิงหาคม 2552
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการออกแบบอาคารแต่ละระบบการใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคารพ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 สิงหาคม 2552 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

2 สรุปสาระสำคัญ 1.การคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของระบบกรอบอาคาร
1.1 กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกอาคาร 2.การคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร 2.1 กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

3 สรุปสาระสำคัญ 3.กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 4.การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นและค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบปรับอากาศ 5.การคำนวณค่าประสิทธิภาพและค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของอุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 6.การคำนวณการใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

4 สรุปสาระสำคัญ 7.การคำนวณค่าประสิทธิผล ค่าอัตราส่วนการส่งผ่านแสงต่อความร้อน และค่าการผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยรายปีของการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร 8.แนบท้ายภาคผนวกประกอบการคำนวณ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

5 จบการนำเสนอ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด


ดาวน์โหลด ppt ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 สิงหาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google