งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2552
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2552

2 สาระสำคัญ ยกเลิกเอกสารแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ พ.ศ ข้อ1.4 (7) และใช้ความต่อไปนี้แทน ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3 สาระสำคัญ ยกเลิกเอกสารแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ พ.ศ ข้อ1.4 (7) และใช้ความต่อไปนี้แทน ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

4 สาระสำคัญ 7. การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อ และอุปกรณ์ตามวาระ (7.1) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการครบ ๑๐ ปี ให้แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งต่อไปยังกรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงาน พลังงานจังหวัด แล้วแต่กรณี

5 สาระสำคัญ (7.2) กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัด แล้วแต่กรณี จะส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตาม (2)

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google