งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบคำเตือนและแบบข้อความที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบคำเตือนและแบบข้อความที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบคำเตือนและแบบข้อความที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 กันยายน 2554

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งประจำทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และการขนส่งระหว่างประเทศ จัดให้มีคำเตือนมิให้ขึ้นหรือลงรถนอกบริเวณเครื่องหมายหยุดรถ โดยแสดงไวที่ประตูทางขึ้นลงหรือบริเวณที่เห็นได้อย่างชัดเจน 2. คำเตือนตามข้อ 1 ให้มีข้อความว่า "ห้ามขึ้น-ลงรถนอกป้ายหยุดรถ" โดยตัวอักษรให้ใช้สีดำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตรและตัวอักษรหนาไม่น้อยกว่า 0.3 เซนติเมตร

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3. ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งโดยสารขนาดเล็ก และการขนส่งระหว่างประเทศ ต้องแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาตของผู้ขับรถ หมายเลขทะเบียนรถ และข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆเพื่อแจ้งเหตุร้ายไว้บริเวณที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน 4. ข้อความตามข้อ 3 ให้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 15*25 เซนติเมตร โดยตัวอักษรแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล ให้ใช้สีดำ ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เซนติเมตรและตัวอักษรหนาไม่น้อยกว่า 0.2 เซนติเมตร ตัวอักษรแสดงเลขที่ใบอนุญาตของผู้ขับรถและหมายเลขทะเบียนรถ ให้ใช้สีดำ ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 0.7 เซนติเมตรและตัวอักษรหนาไม่น้อยกว่า 0.1 เซนติเมตร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดท้ายประกาศ

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบคำเตือนและแบบข้อความที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google