งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดตราด ผลการเฝ้าระวังปี 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดตราด ผลการเฝ้าระวังปี 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดตราด ผลการเฝ้าระวังปี 2555

2 การติดเชื้อ HIV เปรียบเทียบรายกลุ่มประชากร จังหวัดตราด
percent year 2 ที่มา : รายงานผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี และรายงานโปรแกรม PHIMS 2 2

3 ความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มพนักงานบริการตรงจำแนกรายอำเภอ
จำนวน ปี 2554 9.2% 6.8% จำนวน ปี 2555 9.4% 5.0%

4 ความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มพนักงานบริการแฝงจำแนกรายอำเภอ
จำนวน ปี 2554 4.3% 2.7% 5.8% ปี 2555 จำนวน 3.8% 5.3% 5.8% 2.2%

5 ความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มประมงจำแนกรายอำเภอ
ปี 2554 จำนวน 2.0% 2.8% จำนวน ปี 2555

6 แนวโน้มแสดงการติดเชื้อเอ็ชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดตราด ปี 2544-2555
ร้อยละ จังหวัดตราด เขต 3 การติดเชื้อเอ็ชไอวีในหญิงตั้งครรภ์จำแนกรายอำเภอ จังหวัดตราด ปี 2555 ร้อยละ เป้าหมายไม่เกิน ร้อยละ 0.7 จังหวัด แหลมงอบ บ่อไร่ เมือง เกาะช้าง คลองใหญ่ เขาสมิง เกาะกูด มีหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นติดเชื้อ HIV 5 ราย พื้นที่ต.บ่อพลอย 2 ราย, ต.หนองบอน 1 ราย, ต.ห้วยแร้ง 1 ราย, ต.บางปิด 1 ราย 6 ที่มา : รายงานการคลอดรายโรงพยาบาล 6

7 ความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มหญิงฝากครรภ์รายใหม่ จังหวัดตราด
ความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มหญิงฝากครรภ์รายใหม่ จังหวัดตราด ร้อยละ จำแนกตาม สัญชาติ สัญชาติ 2553 2554 2555 ไทย 0.8 1.4 0.3 ต่างชาติ 1.7 ภาพรวม 1.1 0.9 0.2

8 จำนวนผู้ติดเชื้อในคลินิคฝากครรภ์ ปี 2555
ฝากครรภ์ 625 ราย ติดเชื้อ 2 ราย คลอดโดยไม่ฝากครรภ์ 41 ราย ติดเชื้อ 3 ราย

9 กลุ่มพนักงานบริการ

10 การติดเชื้อ HIV เปรียบเทียบรายกลุ่มประชากร จังหวัดตราด
percent year ที่มา : รายงานผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี 10 10 10

11 ผลการตรวจค้นหากามโรคของพนักงานบริการ ปี 2555
ผลการตรวจค้นหากามโรคของพนักงานบริการ ปี 2555 จำนวน จำนวน พนักงานบริการที่พบโรคทุกรายได้รับการติดตามรักษาต่อเนื่องจนหาย 11 ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานคลินิก 11

12 กลุ่มแรงงานข้ามชาติ

13 ที่มา : รายงานผลการเฝ้าระวังความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวี
ความชุกการติดเชื้อ HIV กลุ่มแรงงานข้ามชาติ เปรียบเทียบรายกลุ่มประชากร จังหวัดตราด ร้อยละ ที่มา : รายงานผลการเฝ้าระวังความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวี

14 การใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด กลุ่มแรงงานข้ามชาติ จังหวัดตราด ปี ร้อยละ แรงงานข้ามชาติใช้ถุงยางอนามัยกับพนักงานบริการมากที่สุดแต่พบว่าลดลงเล็กน้อยในปี 2555

15 ประสบการณ์เคยอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ จังหวัดตราด ปี 2553-2555
ร้อยละ

16 ผลการตรวจพบเชื้อHIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
จากการสุ่มตรวจแรงงานข้ามชาติ ปี 2553 จำนวน 300 คน ปี 2555 จำนวน 250 คน ผลตรวจ ปี 2553 ปี 2555 จำนวน (คน) ร้อยละ ติดเชื้อเอ็ชไอวี 15 5.0 6 2.4 ติดเชื้อซิฟิลิส 2 0.7 1 0.4 ติดเชื้อหนองใน 3 1.2 ติดเชื้อหนองในเทียม 4 1.3 12 4.8 16

17 ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานคลินิคยาต้านไวรัส
การเข้าถึงระบบดูแลรักษาทางการแพทย์ของผู้ป่วยเอดส์ จำนวนผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวี ในระบบการรักษา 1,858 ราย จำนวนผู้ป่วยต่างชาติทั้งสิ้น 127 ราย รับยาต้านไวรัส 1,665 ราย ติดตามระดับภูมิคุ้มกัน 193 ราย ไทย 1,561 ราย ไทย 170 ราย ต่างชาติ 104 ราย ต่างชาติ 23 ราย หลักประกัน ไทย 1,316 ราย ต่างชาติ 16 ราย ประกันสังคม 206 ราย เบิกได้ 39 ราย ชำระเอง 8 ราย สงเคราะห์ 9 ราย โครงการต่างชาติ 71 ราย ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานคลินิคยาต้านไวรัส 17 17 17

18 ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานคลินิคยาต้านไวรัส
การส่งต่อเพื่อรับยา ARV ที่ประเทศกัมพูชา จำนวนผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวี สมัครใจไปรับยา 20 ราย โรงพยาบาลคลองใหญ่ 10 ราย โรงพยาบาลตราด 4 ราย โรงพยาบาลเขาสมิง 2 ราย ไปเอง 3 ราย ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานคลินิคยาต้านไวรัส 18 18 18

19 ขอบคุณที่รับฟัง ด้วยความตั้งใจค่ะ


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดตราด ผลการเฝ้าระวังปี 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google