งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Best Practice โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Best Practice โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Best Practice โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย
Infrastructure

2

3 ข้อมูลทั่วไป รพ.ชุมชนขนาด 30 เตียง สถานีอนามัย 9 แห่ง แพทย์ 2 คน
รพ.ชุมชนขนาด 30 เตียง สถานีอนามัย 9 แห่ง แพทย์ 2 คน ทันตแพทย์ 2 คน เภสัชกร 4 คน พยาบาล 40 คน 5 ตำบล 70 หมู่บ้าน ประชากร 47,976 คน - ชาย 23,953 คน หญิง 24,023 คน

4 สถานการณ์เอดส์  จำนวนยอดผู้ป่วยเอดส์สะสม 1,849 คน ซึ่งเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดเชียงราย  มีชีวิต คน  เสียชีวิต 885 คน  เข้ามารักษาในโรงพยาบาล 366 คน ชาย 161 คน , หญิง 205 คน

5 ผลการวัดคุณภาพจากโปรแกรม HIVQUAL-T
ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550

6 โครงการพัฒนาคุณภาพตามตัวชี้วัด HIVQUAL-T
ปี 2547 - โครงการพัฒนาระบบการตรวจ CD4 ปี 2548 - โครงการพัฒนาคุณภาพการให้ยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสและยาต้านไวรัสเอดส์ ปี 2549 - โครงการพัฒนาคุณภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2550 - โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาให้ครอบคลุม 6 ตัวชี้วัด ปี 2551 - โครงการส่งเสริมการกินยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอและตรงเวลา (ADHERENCE) - โครงการคัดกรองวัณโรคระยะแฝงเพื่อรักษาด้วยยา INH - โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองวัณโรคในเด็กติดเชื้อเอชไอวี

7 สิ่งที่ได้จากการทำงาน
ผู้ติดเชื้อ - ได้รับการดูแล / รักษาอย่างครอบคลุมมากขึ้น - ได้รับความรู้ที่จะนำไปดูแลตนเองที่บ้านและครอบครัว โรงพยาบาล - การประสานความร่วมมือระหว่างสหสาขาวิชาชีพ เพื่อร่วมกันดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาล - เพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ - สามารถจัดระบบการพัฒนาคุณภาพฯ ให้เข้ากับงานประจำของแต่ละหน่วยงาน

8 เคล็ดลับความสำเร็จ การสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับผู้ติดเชื้อในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง สัมพันธภาพ และความศรัทธาเชื่อถือระหว่างทีมผู้รักษา กับผู้ติดเชื้อ ความร่วมมือระหว่างทีมผู้รักษา ทีมเครือข่ายผู้ติดเชื้อ องค์กรเอกชน ระบบการจัดการชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้

9 ขอบคุณ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) สำนักงานควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร เครือข่ายผู้ติดเชื้อ อ. เวียงชัย

10


ดาวน์โหลด ppt Best Practice โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google