งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Group Learning HIVQUAL-T Forum

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Group Learning HIVQUAL-T Forum"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Group Learning HIVQUAL-T Forum
โรงแรมภูแก้วรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

2 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

3 จำนวนผู้ป่วยเอดส์ทั้งหมดในการดูแล
จำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด ราย จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัส ราย แบ่งเป็น Nap program 1. สิทธิหลักประกันสุขภาพ ราย 2. สิทธิประกันสังคม ราย 3. ผู้ป่วยเด็ก ราย Napha extension 1. สิทธิประกันสังคม ราย 2. สิทธิข้าราชการ ราย 3. ต่างด้าวที่มีหลักประกันสุขภาพ 1 ราย

4 ผลการวัดด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T ปี 49-50 แยกตามตัวชี้วัด
ลำดับ ตังชี้วัด ปี 2549 ปี 2550 จำนวนผู้ป่วยในช่วงการประเมิน 41 212 80 136 1. ผู้ป่วยที่ตรวจ CD4 อย่างน้อย 1 ครั้ง 28 68.3 72 90 ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านและได้ตรวจ VL อย่างน้อย 1 ครั้ง 1 1.6 2. ผู้ป่วยได้รับยาป้องกันโรคปอดอักเสบ 12 100 32 ผู้ป่วยได้รับยาป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ 6 16 3. ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์รับยา ได้รับยา ARV 60 30 78.9 ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับยา ARV 21 51.2 61 76.3

5 ผลการวัดด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T ปี 49-50 แยกตามตัวชี้วัด
ลำดับ ตังชี้วัด ปี 2549 ปี 2550 ผู้ป่วยได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ 20 95.2 61 100 ผู้ป่วยที่ได้รับการติดตาม Adherence ทุกครั้ง 19 90.5 4. ผู้ป่วยที่มีประวัติ / กำลังรักษา TB 10 24.4 11 13.8 ผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค 21 67.7 68 98.6 5. ผู้ป่วยได้รับข้อมูล/คำปรึกษาเรื่อง safe sex 33 80.5 80 6. ผู้ป่วยที่เคยได้รับการตรวจคัดกรองซิฟิลิส 51.2

6 ผลการวัดด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T ปี 49-50 แยกตามตัวชี้วัด
ลำดับ ตังชี้วัด ปี 2549 ปี 2550 7. ผู้หญิงที่ได้รับการตรวจ pap smear screening 1 3.2 ผู้หญิงที่ผลตรวจ pap smear ผิดปกติและได้รับการติดตามอย่างเหมาะสม

7 การติดตาม CD4

8 การติดตาม VL

9 การให้ยาต้านไวรัส

10 การให้ยาต้านไวรัส - กินยาสม่ำเสมอ

11 การคัดกรองวัณโรค

12 การป้องกันการแพร่เชื้อ

13 การตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ( ซิฟิลิส )

14 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงติดเชื้อ

15 แผนการปรับปรุงคุณภาพด้วย Quality improvement Project
ลำดับ ชื่อโรงพยาบาล ประเทการเข้าร่วมโครงการ ชื่อโครงการ QI ตัวชี้วัด งบประมาณที่ใช้ แหล่งงบประมาณ 1. รพ.วิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โรงพยาบาลนำร่อง ( ครู ก.) โครงการปรับปรุงคุณภาพของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในผู้ป่วยหญิงที่ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1.ร้อยละผู้ติดเชื้อ/ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ การตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งไม่ต่ำกว่า 70% 2. ร้อยละ 100 ของ ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย เอดส์ที่มีผลการ ตรวจคัดกรองมะเร็ง ปาดมดลูกผิดปกติ ได้รับการดูแลรักษา ตามมาตรฐาน 15,000 สคร.9

16 ผลลัพธ์ที่ได้จริง ( Outcome )
ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์เพศหญิงที่มารับบริการที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2550 – 31 พฤษภาคม 2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 48 ราย 2. ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ มีจำนวน 3 ราย ได้รับการรักษาตามมาตรฐานทั้ง 3 ราย

17 ผลการดำเนินโครงการ Quality improvement Project
ผลการประเมินการทำงานขององค์กรด้านคุณภาพ ( Organizational Assessment Tool ) โครงสร้างด้านคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 3.75 การวางแผนด้านคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 4.66 การวัดคุณภาพของการทำงาน คะแนนเฉลี่ย 4.5 กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 4.33 การมีส่วนร่วมของบุคลากร คะแนนเฉลี่ย 4.33 การประเมินผลงานด้านคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 4.5 คะแนนเฉลี่ยรวม 4.34 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

18 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการ
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการในโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ตามตัวชี้วัด 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ 3. ปรับปรุงบริการด้านคลินิกตรวจภายใน สำหรับผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการ

19 Best Practice ที่ได้รับจากโครงการ QI
ระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์เพศหญิง ที่มารับบริการ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ เพศหญิง รพ.เพชรบูรณ์ ผลตรวจผิดปกติ ARV clinic สูตินารีแพทย์ Pap smear ศูนย์มะเร็ง จ.ลพบุรี

20 ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
รูปแบบการให้บริการตรวจภายในเดิม ไม่สอดคล้องกับการมารับบริการสำหรับผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์


ดาวน์โหลด ppt Group Learning HIVQUAL-T Forum

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google