งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงานจัดที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงานจัดที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงานจัดที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2553

2 แผนงานจัดที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2553

3 แผนงานจัดที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2553

4 แผนงานจัดที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2553

5 ประกาศราชกิจจาฯ แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ
กิจกรรม : พื้นที่จากการกำหนดเขตตราเป็นพระราชกฤษฎีกาใหม่ (New Area) พื้นที่ คปก. อนุมัติ 1,182,058 ไร่ 23 จังหวัด สคก.  พิจารณาร่าง พ.ร.ฎ.  รอประชุม  ตรวจสอบแนวเขต  ส.ป.ก. แก้ไข  ยืนยัน สคก. 1,117,734 ไร่ 22 จังหวัด ครม.  ยืนยัน ครม. แจ้ง ส.ป.ก. จังหวัด / สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง เตรียมการ  เห็นชอบ ไร่ จังหวัด สลค.  ครม. เห็นชอบ  ส่ง สคก. 64,324 ไร่ จังหวัด สผส. ทำแผนที่ จัดทำ ร่าง พ.ร.ฎ. ใหม่ นำทูลเกล้าฯ - ไร่ - จังหวัด ประกาศราชกิจจาฯ แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ

6 กิจกรรม : การจัดหาที่ดินของรัฐเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน
ที่สาธารณะ ประโยชน์ 179,614 ไร่ 20 จังหวัด สำรวจพื้นที่/ทำแผนที่/ประสานจังหวัด 84,093 ไร่ 14 จังหวัด มติ อบต. อำเภอ เห็นชอบ จังหวัดเห็นชอบ /มติ คปจ. 52,790 ไร่ 6 จังหวัด 36,025 ไร่ 3 จังหวัด 6,706 ไร่ ขยายเขต ประกาศเขต มติ คปก. คจช. มอบ ส.ป.ก. 54,420 ไร่ 9 จังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ รวบรวมข้อมูล 54,420 ไร่ 9 จังหวัด ที่จำแนก ฯ

7 จัดที่ดินชุมชน ส.ป.ก. โครงการ ดำเนินการปี ชุมชน % ADB 2544 511 5.38
จัดที่ดินชุมชน ส.ป.ก. ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2552 โครงการ ดำเนินการปี ชุมชน % ADB 2544 511 5.38 สจก. 2546 6 0.06 สปก.จว. 2547 102 1.07 อผศ. 2548 1,825 19.23 2549 964 10.16 สปข. 2550 903 9.52 2551 1,394 14.69 2552 831 8.76 แผนงาน 2553 500 5.27 ชุมชนเหลือ 2,454 25.86 9,490 100

8 แผนงานจัดที่ดินชุมชน ปีงบประมาณ 2553
แผนงานจัดที่ดินชุมชน ปีงบประมาณ 2553

9 โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค

10 โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค

11 แผนงานและงบประมาณการดำเนินงานในที่ดินเอกชน

12 แผนงานและงบประมาณการดำเนินงานในที่ดินเอกชน

13 แผนงานและงบประมาณการดำเนินงานในที่ดินเอกชน

14 รายละเอียดจัดที่ดินทำกิน
 แผนปฏิบัติงานระหว่าง พ.ย – มี.ค  ปริมาณงาน 63 จังหวัด 893,855 ไร่  งบประมาณ 40,223,475 บาท (45 บ./ไร่)  โอนครั้งที่ 1 จำนวน 40%  ให้ ส.ป.ก. จังหวัด แจ้งรายชื่อตำบลตามแผนปฏิบัติงาน  ตรวจสอบเพิ่มแผนจากพื้นที่ประกาศเขตฯ ใหม่ และพื้นที่คงเหลือ รายละเอียดจัดที่ดินชุมชน  แผนปฏิบัติงานระหว่าง พ.ย – มิ.ย  ปริมาณงาน 26 จังหวัด ชุมชน 69,354 แปลง  งบประมาณ 10,975,430 บาท - รังวัด บาท/แปลง - หลักเขตแปลง บาท/แปลง - สอบสวนสิทธิ บาท/แปลง - บริหาร ,000 บาท/ชุมชน  โอนตามปริมาณงานรายไตรมาส  ให้ ส.ป.ก. จังหวัด แจ้งความประสงค์เพิ่มแผนงาน


ดาวน์โหลด ppt แผนงานจัดที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google