งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ “รวมพลังเร่งรัดกำจัดลูกน้ำ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ “รวมพลังเร่งรัดกำจัดลูกน้ำ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ “รวมพลังเร่งรัดกำจัดลูกน้ำ”

2 “๕ ป ๑ ข คุณนะทำ ” อสม. สอบถามทุกครัวเรือน
๒. อสม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและ ท้องถิ่น ชวนประชาชนดำเนินการพร้อมกันทุก หมู่บ้าน ทุกชุมชน “๕ ป ๑ ข คุณนะทำ ” ๔ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย อสม. สำรวจลูกน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อประเมินเบื้องต้น และชุมชนประเมินผลแบบมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ให้ลูกน้ำเป็นศูนย์

3 โปรดทราบ มีทีมจากภายนอกมาประเมินผลความชุก
๓. อสม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ตะไคร้หอม และผลิตภัณฑ์ตะไคร้หอมกันยุง รวมถึงใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านในการกำจัดลูกน้ำ ๔. อสม. รายงานผลการรณรงค์ ผ่านเว็บไซด์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โปรดทราบ มีทีมจากภายนอกมาประเมินผลความชุก ของลูกน้ำในทุกพื้นที่ ทุกท้องถิ่น

4 การจัดงานวันอสม.แห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๖
การจัดงานวันอสม.แห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๖ กำหนดวัน วันอังคาร ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ สถานที่ หน้าศาลากลางจังหวัด(บริเวณลานรัฐพิธี) รูปแบบงาน โต๊ะจีน จำนวน ๒๐๐ โต๊ะ

5 งานประจำปีพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่๒๗ ระหว่าง วันที่ ๒๘ มีนาคม - ๖ เมษายน๒๕๕๖
๐๙.๐๐น อสม.เมือง ๑๐๐ คน ร่วมพิธีบวงสรวง ณ บริเวณ ศาลหลักเมือง ๑๖.๐๐น อสม.เทศบาลเมือง ๑๐๐ คน ร่วมพิธีปิดงาน ณ บริเวณลานหน้าพระนครคีรี

6 งานประจำปีพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่๒๗ ระหว่าง วันที่ ๒๘ มีนาคม - ๖ เมษายน๒๕๕๖
วันที่ ๒๙ มีนาคม อสม. ๑,๐๐๐ คน ร่วมงาน , ชมทัศนียภาพบนเขาวัง “อบรมฟื้นฟู อสม. เนื่องในสัปดาห์วัน อสม.แห่งชาติ ” - เมือง จำนวน ๒๐๐ คน เทศบาลเมือง จำนวน ๑๐๐ คน - บ้านลาด จำนวน ๒๕๐ คน บ้านแหลม จำนวน ๒๐๐ คน - ท่ายาง จำนวน ๑๐๐ คน เขาย้อย จำนวน ๔๐ คน - ชะอำ จำนวน ๓๐ คน เทศบาลชะอำ จำนวน ๒๐ คน - แก่งกระจาน จำนวน ๓๐ คน หนองหญ้าปล้อง จำนวน ๓๐ คน

7 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
กำหนดวัน วันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ (เวลา ๐๕.๐๐ น.) สถานที่ บริเวณพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม กลุ่มมวลชน - อสม. ๑๐๐ คน (เทศบาลเมืองเพชรบุรี) แต่งกายชุด อสม.

8 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ “รวมพลังเร่งรัดกำจัดลูกน้ำ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google