งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปทิตตา มีชิตสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปทิตตา มีชิตสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปทิตตา มีชิตสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
แนวทางการขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนทั่วไป ปี ๒๕๕6 ปทิตตา มีชิตสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

2 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนทั่วไป ปี ๒๕๕๖
กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ,5๐๐ บาท ให้แก่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนระดับอำเภอ รวม 9 แห่ง ประกอบด้วย ๑.ศรช.บ้านหม้อ หมู่ ๑๓ ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง ๒. ศรช.บ้านหัววัง หมู่ ๔ ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี ๓. ศรช.บ้านหน่วยประคอง หมู่ ๑๐ ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง ๔. ศรช.บ้านสวนมะเดื่อ หมู่ ๔ ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม

3 ๕.ศรช.บ้านพูนทรัพย์ หมู่ ๗ ต.ซับสมบูรณ์ อ.ลำสนธิ
๖. ศรช.บ้านชอนอุดม หมู่ ๑๐ ต.เกาะแก้ว อ.โคกสำโรง ๗. ศรช.บ้านห้วยเขว้า หมู่ ๙ ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ ๘. ศรช.บ้านเนินหิน หมู่ ๘. ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง ๙ ศรช.บ้านหินปักใหญ่ หมู่ ๖ ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ ขั้นตอนการดำเนินงาน คณะกรรมการ ศรช.ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนการดำเนินงาน ศรช.และวางแผนปฏิบัติการในปี 2556

4 วิธีการ จัดเวทีประชาคมโดยมีเจ้าหน้าที่อำเภอเป็นที่ปรึกษา โดยมีเนื้อหา ดังนี้ ทบทวนการดำเนินงาน ศรช. ที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดอ่อน/จุด แข็ง/โอกาสและอุปสรรค กำหนดแนวทางการ ดำเนินงาน ปี 2556 วางแผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อน ศรช. ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร การดำเนินงาน ศรช. อย่างต่อเนื่อง

5 - บูรณาการกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนโดยใช้ ศรช. เป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน
๒. ปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ในศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้เป็นปัจจุบัน - คณะกรรมการ ศรช. ร่วมกับท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ - ปรับปรุงข้อมูลใน ศรช.ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรับการสนับสนุนสื่อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ในชุมชน - บูรณาการกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนโดยใช้ ศรช เป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน

6 3. จังหวัดติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผล การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- อำเภอกรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบ ศรช ส่งจังหวัดภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556


ดาวน์โหลด ppt ปทิตตา มีชิตสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google