งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายและกระบวนการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายและกระบวนการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายและกระบวนการ
ตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีไทย : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ความหมายและกระบวนการ ตำบลที่มีกระบวนการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ลดปัจจัยเสี่ยง (๓อ. ๒ส.) และ โรควิถีชีวิต ๕ โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบทบาทภาคประชาชน ท้องถิ่น และทุกๆ ภาคส่วนในท้องถิ่นที่มีการบูรณาการร่วมกัน กำหนดปัญหาสุขภาพ กำหนดอนาคตของตนเอง พัฒนาด้านสุขภาพและมาตรการทางสังคม รวมทั้งนวัตกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ด้วยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตสำนึกสาธารณะ การมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน

2 กระบวนการ และแผนปฏิบัติงาน
การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีไทย ภาคกลาง ปี 2555

3 ขอรายชื่อตำบลเป้าหมายและแผนงาน มีนาคม ๒๕๕๕
ตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีไทย มี 2 เป้าหมาย ระดับดี ขึ้นไป ๖๐ % 1.ระดับพื้นฐาน 2.ระดับพัฒนา 3.ระดับดี 4.ระดับดีมาก 5.ระดับดีเยี่ยม เป้าหมาย 1 : ตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยต้นแบบ - อำเภอละ ๑ ตำบล รวม ๒๐๙ ตำบล มีระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง การขับเคลื่อนแผนสุขภาพตำบลสู่การปฏิบัติ... ขอรายชื่อตำบลเป้าหมายและแผนงาน มีนาคม ๒๕๕๕ การพัฒนากระบวนการจัดทำตามแผนสุขภาพตำบล การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ (ทีมงาน) ปี ๒๕๕๕

4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เป้าหมาย 2 : การติดตามนโยบายและปัญหาเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข คณะที่ 1 เป้าหมาย รพ.สต. ขนาดใหญ่ 1,000 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน เขตเมือง (ศสม.) 215 แห่ง รวม ๑,๒๑๕ แห่ง ตัวชี้วัด ร้อยละของรพ.สต.ขนาดใหญ่ผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ตามมาตรฐานที่กำหนด ระดับดีมาก ๑๐ % ขึ้นไป เกณฑ์ ร้อยละ ๑๐ (ผ่านเกณฑ์ในระดับ ดีมากขึ้นไป)

5 เกณฑ์การประเมินตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีไทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แบ่งเป็น ๕ ระดับ ระดับที่ 5 ระดับดีเยี่ยม ตำบลจัดการสุขภาพดี วิถีชีวิตไทยต้นแบบ ระดับที่ 4 ระดับดีมาก ตำบลมีระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง ระดับที่ 3 ระดับดี การขับเคลื่อนแผนสุขภาพตำบลสู่การปฏิบัติ ระดับที่ 2 ระดับพัฒนา การพัฒนากระบวนการจัดทำตามแผนสุขภาพตำบล ระดับที่1 ระดับพื้นฐาน การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ(ทีมงาน)

6 แผนปฏิบัติงานของศูนย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แผนปฏิบัติงานของศูนย์

7 แผนปฏิบัติงานของศูนย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แผนปฏิบัติงานของศูนย์


ดาวน์โหลด ppt ความหมายและกระบวนการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google