งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2536 เลขที่ 6 หมู่ 5 ต.วังจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2536 เลขที่ 6 หมู่ 5 ต.วังจันทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2536 เลขที่ 6 หมู่ 5 ต.วังจันทร์
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เป็นโรงพยาบาล 30 เตียง ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน : นายจีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ

2 สถานการณ์การเงินการคลัง
โรงพยาบาลแก่งกระจาน ณ 30 เมษายน 2551

3 สถานการณ์การเงินการคลัง

4 สถานการณ์การเงินการคลัง

5 การบริหารสภาพคล่อง ด้านการเงินการคลัง รพ.แก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2551
การบริหารสภาพคล่อง ด้านการเงินการคลัง รพ.แก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2551

6 การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551

7 เจ้าหนี้ = 5,129, บาท

8 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 10 อันดับแรก ตั้งแต่ ตุลาคม 2550 ถึง เมษายน 2551
ค่ารักษาตามจ่าย ,291, บาท ค่าตอบแทน 2,063, บาท ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย 2,034, บาท ค่ายา ,579, บาท ค่าจ้างชั่วคราว 1,084, บาท ค่าเวชภัณฑ์/วัสดุการแพทย์ 637, บาท ค่าจ้างเหมาบริการ , บาท ค่าสาธารณูปโภค , บาท ค่าวัสดุทั่วไป , บาท ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ 201, บาท

9 ลูกหนี้ขายสินค้าและบริการ= 3,153,062.18 ณ 30 เมษายน 2551
ลูกหนี้ขายสินค้าและบริการ= 3,153, ณ 30 เมษายน 2551

10 แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพบริหาร ด้านการเงินการคลัง รพ
แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพบริหาร ด้านการเงินการคลัง รพ.แก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2551 1. การลงทะเบียนฯ กับกลุ่มประชากรสิทธิ์ว่างและสิทธิ์ไม่ตรงกับที่อยู่จริง 1.1 กลุ่มประชากรสิทธิ์ว่าง ณ มกราคม จำนวน 530 ราย 1.2 เป้าหมาย 90% ของประชากรสิทธิ์ว่าง 422 ราย เท่ากับ 886,200.- บ. (422 x 2100) 2.เพิ่มลงทะเบียนระบบจ่ายตรงสวัสดิการข้าราชการ 2.2 สิทธิข้าราชการในเขต อ.แก่งกระจาน 1357 ลงทะเบียน ณ 30 เมษายน. 51 =1,615 ราย 2.1 รายได้ระบบจ่ายตรง ต.ค.50 – เมษายน .51 จำนวน1,891ครั้ง = 677,526 บาท เฉลี่ย 169, บ/ด. 3. เพิ่มประสิทธิภาพการส่งข้อมูลและการบันทึกรหัสเวชระเบียนให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา 4. เพิ่มประสิทธิภาพการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกบริการคลินิคฝังเข็ม 4.1 เป้าหมาย 100 ราย/เดือน (ต.ค.50 – กพ.51 = 371 ราย มูลค่า 55,600 บ.) 4.2 คลินิกฝังเข็ม เป้าหมาย วันละ 10 รายๆ ละ 300 บาท = 90,000 บ/ด. 5. ขอรับเงินช่วยเหลือ (CF) จากกองทุน สสจ.เพชรบุรี, จาก สปสช.

11 บทสรุป สำหรับโรงพยาบาลแก่งกระจาน
1. สภาวะสถานการณ์ด้านการเงินการคลังมีค่าระดับ 6 (จะดีขึ้นภายใน 3 เดือน) 2. ประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง (QR,CR,I/E) 2.1 QR >1 มีสภาพคล่องทางการเงิน 2.2 CR 0.72 <1.5 ขาดสภาพคล่องในการชำระหนี้ระยะสั้น 2.3 I/E >1 รายรับต่อรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีประสิทธิภาพในการบริหารรายรับ 2.4 แนวโน้มคาดว่าจะดีขึ้นตามลำดับ แต่ต้องควบคุมวินัยทางการเงิน 3. ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 3.1 การบริหารเวชภัณฑ์ยา วัสดุการแพทย์คงคลัง92 วัน (เกินเกณฑ์ 90วัน) 3.2 ต้นทุน OPD มีอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ย ต้องเฝ้าระวัง และแก้ไขต่อไป 3.3 ต้นทุน IPD มีอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ย ต้องเฝ้าระวัง และแก้ไขต่อไป


ดาวน์โหลด ppt เปิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2536 เลขที่ 6 หมู่ 5 ต.วังจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google