งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dr. Nakonthep Tipyasuprat

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dr. Nakonthep Tipyasuprat"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dr. Nakonthep Tipyasuprat
The New RSU Calendar 2014 Dr. Nakonthep Tipyasuprat

2 Topics ปีการศึกษา 2556/2557 วันประสาทปริญญา
ความเป็นไปได้ในการจบการศึกษาใน 3 ปีครึ่ง การฝึกงาน สิ่งที่ต้องวางแผนล่วงหน้า

3 ส่วนที่ 1 ปีการศึกษา 2556/2557

4 2/56: พ.ย. 56 – ก.พ. 57 1/56: มิ.ย. – ต.ค. 56 ปีการศึกษา 2556
1/56: มิ.ย – ต.ค. 56 2/56: พ.ย – ก.พ. 57 3/56: มี.ค. – พ.ค. 57

5 1/57: ก.ย. 57 – ธ.ค. 57 S/57: มิ.ย. – ส.ค. 57 ปีการศึกษา 2557
1/57: ก.ย – ธ.ค. 57 2/57: ม.ค. – พ.ค. 58

6 ส่วนที่ 2 วันประสาทปริญญา

7 วันประสาทปริญญา ประจำปี 2557 อาทิตย์ 6 ก.พ. 2558
(สำหรับนักศึกษาที่จบภาค 2/56, 3/56 และ S/57) ***นักศึกษาที่จบ 1/57 (ธ.ค. 57) รับปริญญารอบถัดไป

8 (สำหรับนักศึกษาที่จบภาค 1/57, 2/57และ S/58)
วันประสาทปริญญา ประจำปี 2558 อาทิตย์ 13 ธ.ค. 2558 (สำหรับนักศึกษาที่จบภาค 1/57, 2/57และ S/58)

9 ส่วนที่ 3 ความเป็นไปได้ ในการจบการศึกษา ใน 3 ปี ครึ่ง

10 ภาค S/57 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้มากกว่าภาคฤดูร้อนปกติหนึ่งเท่าตัว
(ได้ถึง 18 หน่วยกิต)

11 ส่วนที่ 4 การฝึกงาน

12 การฝึกงานแบบปกติและสหกิจศึกษา
- ฝึกงานแบบปกติต้องเป็นในภาคฤดูร้อน (หรือภาค S) - อนุญาตให้ฝึกงานปกติในภาคการศึกษายาวเฉพาะกรณีที่เป็นภาคเรียนสุดท้ายที่จะจบเท่านั้น

13 การฝึกงานแบบสหกิจศึกษา
- เฉพาะในภาคการศึกษาปกติ (ภาคยาว) เท่านั้น - นักศึกษาที่เคยวางแผนจะฝึกงานสหกิจในภาคแรกของปีการศึกษา 57 ต้องปรับการวางแผน

14 สิ่งที่วางแผนล่วงหน้า
ส่วนที่ 5 สิ่งที่วางแผนล่วงหน้า

15 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Dr. Nakonthep Tipyasuprat

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google