งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมปฏิบัติการ จัดทำสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมปฏิบัติการ จัดทำสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมปฏิบัติการ จัดทำสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ประชุมปฏิบัติการ จัดทำสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

2 ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักนโยบายและแผน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบเว็บไซต์ (Web Application) เพื่อการจัดทำสถิติข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ เว็บไซต์

3 ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา DMC EMIS 2557 ข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อมูลครุภัณฑ์ M-OBEC B-OBEC

4 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
รอบการจัดทำข้อมูล แบ่งเป็น 3 ระยะ ภาคเรียน ที่ 1 ภาคเรียน ที่ 1 ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน ภาคเรียน ที่ 2 ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน สิ้นปี การศึกษา ภาคเรียน ที่ 2 สิ้นปี การศึกษา ข้อมูล ณ 31 มีนาคม โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จริงในโรงเรียนตลอดปีการศึกษา สามารถดำเนินปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

5 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2014

6

7

8 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2014
สิ่งที่ต้องดำเนินการ แก้ไขข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ตรวจสอบฐานข้อมูลนักเรียน ในปีการศึกษา 2557 กรณีนักเรียนที่โรงเรียนเลือกรอดำเนินการไว้ ข้อมูลจะอยู่ในปีการศึกษา 2556 ให้โรงเรียนดำเนินการซ้ำชั้น จบการศึกษา เลื่อนชั้นก่อน ถ้านักเรียนอยู่ในปี 2557 หมดทุกคน (ไม่มีค้างปี 2556) ให้ตรวจสอบการเลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบ ผิดในรอบสิ้นปี โดยการแก้ไข - เลื่อนชั้นผิด ซ้ำชั้นผิด ให้ไปแก้ชั้นเรียนในทะเบียนให้ถูกต้อง - ทำจบออกผิด แต่จริงๆแล้วนักเรียนยังเรียนอยู่ให้ย้ายเข้ามาเอง ทีละคนไม่มีการกู้ข้อมูลให้ย้อนหลัง

9 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2014
ข้อมูล ณ 10 มิ.ย คือ นักเรียนที่มีตัวตนตั้งแต่เปิดภาคเรียน จนถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2557 แก้ไขห้องเรียน (สำหรับนักเรียนที่เลื่อนชั้นแล้วต้องเปลี่ยนห้อง) ได้ในเมนูทะเบียนนักเรียน กรอกข้อมูลนักเรียนใหม่ (ย้ายเข้า/เพิ่มนักเรียน) จัดห้องเรียน ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ยึด ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 57 (แนบเอกสาร หลักฐานการมีตัวตน เช่น เอกสารข้อย้าย รับย้าย )

10 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2014
ตรวจสอบความพิการ/ด้อยโอกาส/การพักนอน โดยเฉพาะความด้อยโอกาสยากจน ต้องระบุรายได้ของผู้ปกครองของนักเรียน ส่งเอกสารยืนยันตัวตนของนักเรียนที่ไม่มีบัตรประชาชน โดยแยก เป็นกลุ่มที่เรียนอยู่ที่เดิมและกลุ่มที่เข้าเรียนใหม่ในปีการศึกษา มายัง สพม.35 โรงเรียนที่มีชื่อในฐานจะต้องมีที่อยู่ หมู่บ้าน, ตำบล, ตำแหน่งที่ตั้ง ชื่อของโรงเรียนและนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ กรอกวันที่ (ย้ายเข้า/ย้ายออก/ออกกลางคันจำหน่าย)

11 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2014
ตรวจสอบผู้ใช้งาน ตรวจสอบข้อมูลทุกรายการ

12 ข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)

13 ข้อมูลครุภัณฑ์ M - OBEC
กรอกข้อมูลใน DMC หรือ EMIS

14 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS)
ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน พิกัด GIS ข้อมูลครูและบุคลากรทางการ ศึกษา EMIS ข้อมูลจำนวนนักเรียน จาก DMC ข้อมูลครุภัณฑ์ : M-OBEC ข้อมูลอาคารที่ดินสิ่งก่อสร้าง : B-OBEC

15 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
ประกอบด้วย (ต่อ) ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) ข้อมูลด้านเทคโนโลยี EMIS ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ เว็บไซต์โรงเรียน

16

17

18 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
สิ่งที่ต้องดำเนินการ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลครุภัณฑ์ EMIS ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน ตรวจสอบข้อมูลการรายงาน

19 ตรวจสอบ User ระดับโรงเรียน

20 ปฏิทินการจัดทำข้อมูล ปีการศึกษา 2557
20 มิ.ย. 57 30 มิ.ย. 57 30 ส.ค. 57 30 ต.ค. 57 30 พ.ย. 57 30 เม.ย. 58 นักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 (DMC) ข้อมูลครูและบุคลากร (EMIS) นักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่2 (DMC) ครุภัณฑ์ M-OBEC ครุภัณฑ์ M-OBEC ข้อมูลเทคโนโลยี (EMIS) นักเรียนสิ้นปี 2557 (DMC) สิ่งก่อสร้าง B-OBEC

21 Facebook กลุ่มนโยบายและแผนสพมลำปางลำพูน
Line parita

22 Thank You กลุ่มนโยบายและแผน สพม.35


ดาวน์โหลด ppt ประชุมปฏิบัติการ จัดทำสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google