งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อม สู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ธันวาคม 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อม สู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ธันวาคม 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อม สู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 18 ธันวาคม 2551

2 สถิติปี 2551 Agenda การดำเนินการในปี 2551 พัฒนาการในปี 2552 1

3 จำนวนผู้ถือหุ้น : 1.74 ล้านราย จำนวนผู้ถือหุ้น : 2 แสนราย
ข้อมูลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น สามัญ วิสามัญ จำนวนบริษัท : 545 จำนวนบริษัท : 83 จำนวนผู้ถือหุ้น : ล้านราย จำนวนผู้ถือหุ้น : 2 แสนราย ข้อมูลสิ้นสุด 31 ต.ค. 51 2

4 ข้อมูลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
จำนวนบริษัท 10 วันสุดท้าย จัดประชุมรวม 314 บริษัท ข้อมูลสิ้นสุด 31 ต.ค. 51 3

5 Calendar of Meeting Issuer Portal 4

6 สถิติบริการนายทะเบียน
ประเภทบริการ จำนวนรายการ (ม.ค. - ก.ย. 51) รวม เฉลี่ย / เดือน Min / เดือน Max / เดือน Corporate Action 4,500 500 320 690 ดูแลข้อมูลผู้ถือหุ้น 120,000 13,000 3,500 40,000 ตรวจสอบ / คัดทะเบียน 1,500 160 70 430 แก้ไขเช็ค 4,600 250 1,280 TSD Call Center 60,000 6,600 4,800 9,600 5

7 สถิติปี 2551 Agenda การดำเนินการในปี 2551 พัฒนาการในปี 2552 6

8 จำนวนผู้ใช้บริการ 91 บริษัท จำนวนผู้ใช้บริการ 53 บริษัท
โปรแกรมการลงทะเบียน (e-Registration) โปรแกรมการลงทะเบียน นับคะแนน และแสดงผล (AGM) ผู้ถือหุ้น e-Registration โปรแกรม และข้อมูลผู้ถือหุ้น SoftFile รายชื่อผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้ใช้บริการ 91 บริษัท จำนวนผู้ใช้บริการ 53 บริษัท AGM ผู้ถือหุ้น โปรแกรม และข้อมูลผู้ถือหุ้น โปรแกรมนับคะแนนและแสดงผล รายละเอียด ผลการนับคะแนน SoftFile หรือ ใบลงคะแนน รายผู้ถือหุ้น 7

9 Record Date ส่งหนังสือเชิญประชุม แจ้งข่าว SET Record Date > 7 วัน
110 วัน นับจากสิ้นสุดรอบบัญชี ส่งหนังสือเชิญประชุม แจ้งข่าว SET Record Date > 7 วัน > 14 วัน > 14 วัน นับจาก Record Date วันรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน (งดรับโอน 1 วันทั้งวัน) 2 เดือน (นับวัน Record Date) รับโอนปกติ วันประชุม T+3 Record Date > 11 วัน นับจาก Record Date T+1 T+2 T X 4 เดือนนับจากสิ้นสุดรอบปีบัญชี 8

10 วันทำการ ถัดจาก วัน Record Date
“…กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ..... ในวันที่ 28 ตุลาคม 2551 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 ตุลาคม 2551” วันทำการ ถัดจาก วัน Record Date 9

11 เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการเชื่อมโยงงานกับ MOC
นำส่งข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแทน Issuer การใช้สิทธิลงคะแนนของผู้ถือหุ้นด้วยระบบแทนการเข้าประชุม 10

12 เพิ่มทางเลือกบริษัทจัดส่งเอกสาร
TSD อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกบริษัท Outsource ที่จะให้บริการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมแห่งที่ 2 โดยจะเริ่มให้บริการในปี 2552 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 11

13 สถิติปี 2551 Agenda การดำเนินการในปี 2551 พัฒนาการในปี 2552 12

14 พัฒนาการในปี 2552 บริการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ IVR
การนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ การใช้สิทธิลงคะแนนของผู้ถือุหุ้นด้วยระบบแทนการเข้าประชุม (e-Voting) 13

15 Corporate Action Request รับทราบการนำส่ง (e-mail)
การส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ TSD Issuer MOC จัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้น Corporate Action Request รับทราบการนำส่ง ( ) ผ่านระบบ Submit File to MOC Download via TSD Application 14

16 e-Voting  Announcement  Voting Score  Voting Information
Issuer SETSMART  Voting Score TSD Voting Platform on PTI Standard Proxy Form Entitlement List Self Vote (via Internet)  Voting Information  Enter Voting Instruction  Voting Instruction (Proxy) Custodians Investors  Voting Information 15

17 Thank You


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อม สู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ธันวาคม 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google