งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมันรอบ 9 เดือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมันรอบ 9 เดือน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมันรอบ 9 เดือน
กรมธุรกิจพลังงาน และ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ตุลาคม 2549

2 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.- 2547 50.4 54.8 54.2 52.5 52.6 50.5 50.1 55.3 57.9 58.8 52.0 2548 55.6 60.8 59.0 57.0 56.6 47.1 50.3 47.0 46.6 53.1 54.7 2549 54.5 55.7 52.1 52.4 49.1 46.3 46.2 45.6* - ∆ (%) จากปีก่อน -6.5 -10.4 -5.6 -8.7 -10.9 -13.2 -1.7 -8.1 -3.1 -7.8 ∆(%) จากเดือนก่อน -2.0 4.8 2.2 0.7 -6.3 -5.8 -0.1 -1.5  - *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

3 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.- ก.ย. 2547 21.7 21.0 22.0 22.8 21.9 21.3 20.5 19.0 19.5 20.2 20.4 21.2 2548 19.7 19.3 21.4 18.6 20.3 18.3 19.6 20.0 2549 20.1 19.2 19.1 19.3* - ∆ (%) จาก ปีก่อน -1.3 -11.3 4.2 -0.8 0.3 -7.7 3.4 -5.7 0.2 -2.2 ∆(%) จาก เดือนก่อน -3.4 0.0 3.3 0.9 0.6 -2.5 -0.7 1.0 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

4 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.- ก.ย. 2547 0.1 0.2 2548 0.3 0.4 0.8 1.0 1.1 1.5 1.7 2.5 3.0 3.3 3.5 1.4 2549 3.4 3.6 3.4* - ∆ (%) จากปีก่อน 1,089.4 666.2 333.8 256.4 213.3 132.0 104.7 38.0 13.9 152.6 ∆(%) จากเดือนก่อน -3.7 2.8 -5.0 -2.1 -0.5 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

5 ปริมาณการจำหน่าย NGV หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.- ก.ย. 2547 1.7 1.9 2.0 2.1 2.8 3.3 3.9 4.6 4.8 5.7 5.1 2.7 2548 5.6 6.0 6.6 5.8 6.1 6.4 6.9 6.7 6.5 7.5 7.0 6.3 2549 8.7 8.3 8.8 8.2 9.7 9.8 9.6 12.5 12.5* - ∆ (%) จาก ปีก่อน 53.7 37.5 33.3 40.0 59.6 53.1 59.0 80.5 85.1 56.5 ∆(%) จาก เดือนก่อน 24.5 -4.9 -6.9 18.5 1.3 -1.6 29.8 -0.4 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

6 การใช้ก๊าซ LPG รายสาขา
หน่วย : ล้านกิโลกรัม 2547 2548 (ม.ค.-ส.ค.) 2549 Δ% Share (%) ครัวเรือน 1,513.2 1,604.1 1,063.8 1,118.8 5.2 53.4 อุตสาหกรรม 440.7 449.8 292.8 334.7 14.0 16.0 รถยนต์ 222.9 302.6 184.5 283.4 53.6 13.5 ปิโตรเคมี 424.6 566.5 380.5 357.5 -6.0 17.1 รวม 2,601.5 2,923.0 1,921.6 2,093.7 9.0 100 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ส.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

7 ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบ
Unit : KBD ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. - 2547 940 767 857 834 828 880 830 904 818 851 1002 923 855 2548 844 795 864 806 918 852 884 861 823 799 625 2549 826 733 906 812 889 820 839 894 828* 840 ∆ (%) จาก ปีก่อน -2.1 -7.8 4.8 0.8 -3.2 -3.8 -5.2 3.8 0.5 -1.3 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

8 มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ
หน่วย : ล้านบาท ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. - 2547 36,374 27,953 35,210 33,952 36,880 40,109 39,385 46,598 43,386 46,750 52,580 47,442 339,848 2548 42,603 36,705 48,740 50,148 58,131 53,272 62,905 64,378 62,194 60,047 43,799 62,015 479,076 2549 62,078 50,299 68,057 59,979 71,771 64,225 69,018 76,904 68,908*  - 591,238 ∆ (%) จากปีก่อน 45.7 37.0 39.6 19.6 23.5 20.6 9.7 19.5 10.8 23.4 ∆(%) จากเดือนก่อน 0.1 -19.0 35.3 -11.9 19.7 -10.5 7.5 11.4 -10.4 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

9 การนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 1.3%
การนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 1.3% Growth Rate (%) 2547 2548 (ม.ค. – ก.ย.) 2549* (ม.ค. – ก.ย) 2549 ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 870 828 851 840 12.1 -4.9 -1.3 มูลค่า (พันล้านบาท) 487 645 479 591 40.6 32.5 23.4 ราคา (ดอลลาร์/บาร์เรล) 37.81 52.74 51.25 73.21 28.9 39.5 42.8 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

10 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%)
การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป ปริมาณ : พันบาร์เรลต่อวัน มูลค่า : ล้านบาท ชนิดน้ำมัน 2547 2548 (ม.ค.-ก.ย.) 2549 (ม.ค.-ก.ย.)* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) เบนซิน 23 35 34 36 5.3 ดีเซล 41 31 30 47 57.7 เตา 19 16 18 32.4 LPG 28 -36.7 JET/KEROSENE 7 10 9 83.4 รวม 118 122 121 142 17.2 มูลค่า 70,019 100,744 71,791 104,458 45.5 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

11 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%)
การส่งออกน้ำมันดิบ 2548 (ม.ค.- ก.ย.) 2549 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 66 62 59 -5.2 มูลค่า (ล้านบาท) 52,875 37,164 41,219 10.9 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

12 มูลค่าการส่งออกน้ำมัน
2548 (ม.ค.-ก.ย.) 2549 (ม.ค.-ก.ย)* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ 52,875 37,164 41,219 10.9 น้ำมันสำเร็จรูป 100,744 71,791 104,458 45.5 รวม 153,619 108,955 145,677 33.7 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

13 ปริมาณการส่งออกน้ำมัน
2548 (ม.ค.-ก.ย.) 2549 (ม.ค.-ก.ย.)* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ 66 62 59 -5.2 น้ำมันสำเร็จรูป 122 121 142 17.2 รวม 188 183 201 9.8 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

14 ค่าการตลาดน้ำมันเบนซิน 95 ปี 2549
หน่วย : บาท/ลิตร 2549 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 0.99 1.27 1.58 1.03 -0.23 -0.45 0.79 0.73 1.51 2.55 2.23 ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2549

15 ค่าการตลาดน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี 2549
หน่วย : บาท/ลิตร 2549 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 0.90 1.27 1.58 1.03 -0.23 -0.45 0.79 0.73 1.51 2.31 1.81 ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2549

16 ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ปี 2549
$/BBL 2549 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค Dubai 63.10 58.44 57.66 57.82 64.14 65.00 65.22 69.17 68.77 59.48 56.85 ULG95 76.48 66.79 65.02 69.64 81.13 86.80 82.76 85.50 81.22 64.48 62.49 HSD 79.15 69.37 66.08 72.21 82.99 84.21 85.88 86.29 75.30 70.81 $/BBL ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2549

17 ราคาขายส่งและขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2549
หน่วย : บาท/ลิตร เบนซิน 95 ดีเซลหมุนเร็ว ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2549


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมันรอบ 9 เดือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google